20 KELEMAHAN MENDASAR "TUHAN YESUS"

20 KELEMAHAN MENDASAR “TUHAN YESUS” 


Dua puluh pertanyaan berikut menunjukkan bahwa fakta dan Alkitab sama sekali menolak dugaan ketuhanan Yesus: 

1. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu meng-kristen-kan umat Israel dimana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya? 

Fakta: mayoritas umat Israel tetap beragama Yahudi hingga sekarang. 

2. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel saja, padahal manusia pada waktu itu sudah tersebar luas di seluruh penjuru bumi? 
 

Jawab Yesus: “Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.” (Matius 15:24)

3. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia melarang kedua belas muridnya untuk berdakwah ke negeri lain selain negeri Israel?
 

Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: “Janganlah kamu menyimpang ke negeri orang-orang non Yahudi atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. (Matius 10:5-6 – DRB 1582, KJV 1611

4. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika tangan dan kakinya dipaku di tiang salib memohon pertolongan kepada Allah/Bapa? 
 

Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? (Matius 27:46) 

5. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika hendak membangkitkan Lazarus dari dalam kubur di depan umat Israel memohon pertolongan kepada Bapa? 
 

Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: “Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku. Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.” Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras: “Lazarus, marilah ke luar!” Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: “Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.” (Yohanes 11:41-44

6. Jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengapa ia tidak mampu menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari dominasi penjajah Romawi, tetapi malah ia diserahkan oleh penguasa Romawi (Pontius Pilatus) untuk disalibkan? 
 

Lalu ia (Pontius Pilatus) membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: “Salam, hai Raja orang Yahudi!” Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-Nya. Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. (Matius 27:26-31) 

7. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat? 
 

Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak (Yesus) pun tidak, hanya Bapa sendiri.” (Matius 24:36) 

8. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia sujud menyembah dan memohon perlindungan kepada Bapa? 
 

…Maka mulailah Ia (Yesus) merasa sedih dan gentar, lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku.” Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.” (Matius 26:37-39) 

9. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena kejadiannya sebelum Abraham, mengapa Yeremia yang juga mengalami kehidupan sebelum manusia tidak menjadi Tuhan? 
 

Firman TUHAN datang kepadaku (Yeremia), bunyinya: “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.” (Yeremia 1:4-5)

10. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia lahir tanpa ayah, mengapa Adam yang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu tidak menjadi Tuhan? 
 

ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu (Adam) dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. (Kejadian 2:7) 

11. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia lahir atas bantuan penuh Roh Kudus dari seorang perawan muda (Maria), mengapa Yohanes Pembaptis yang juga lahir atas bantuan penuh Roh Kudus dari seorang perempuan mandul yang tua bangka (Elisabet) tidak menjadi Tuhan? 
 

Sebab ia (Yohanes Pembaptis) akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. (Lukas 1:15) 

12. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia memiliki mukjizat yang mampu menghilangkan berbagai penyakit dan mampu menghidupkan orang mati, mengapa Musa yang memiliki mukjizat jauh lebih dahsyat dari Yesus tidak menjadi Tuhan? 
 

Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka TUHAN mengadakan guruh dan hujan es, dan apipun menyambar ke bumi, dan TUHAN menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. (Keluaran 9:23-24) 

Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu TUHAN menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering; maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. (Keluaran 14:21-22) 

13. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia seorang Kristus (Mesias), mengapa kristus-kristus lain tidak menjadi Tuhan?

Kristus-kristus lain dalam Alkitab: Daud Kristus (Mazmur 2:2), Koresh Kristus (Yesaya 45:1), Saul Kristus (1 Samuel 10:1), Harun Kristus (Imamat 8:12), Elisa Kristus (1 Raja-raja 19:16), dan Salomo Kristus (1 Raja-raja 1:39). Kristus (Yunani) = Mesias (Ibrani) = Yang diurapi.

14. Jika Yesus adalah Tuhan bagi ajaran Paulus, mengapa Yesus memerintahkan untuk menegakkan hukum Musa yang notabene bertentangan dengan ajaran Paulus?
 

“Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku (Yesus) datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. (Matius 5:17-20) 

Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata: “Aku mau, jadilah engkau tahir.” Seketika itu juga tahirlah orang itu dari pada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya: “Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka.” (Matius 8:3-4) 

Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: “Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. (Matius 23:1-3) 

Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: “Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?” Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” (Yohanes 8:4-7)  

15. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu mempengaruhi umat Israel untuk mengikuti ajarannya, padahal ia lahir, besar, dan mati di tanah Israel? (Bandingkan dengan ahli hipnotis Tommy Raphael yang mampu merubah perangai manusia dalam waktu sekejap!) 
 

Lalu mereka (umat Israel) kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: “Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya.” Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan-Nya di situ. (Matius 13:57-58)  

Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: “Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.” Jawab Yesus: “Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit.” Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: “Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya. Bagaimana pendapat kamu?” Mereka menjawab dan berkata: “Ia harus dihukum mati!” Lalu mereka meludahi muka-Nya dan meninju-Nya; orang-orang lain memukul Dia, dan berkata: “Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul Engkau?” (Matius 26:63-68)

16. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi? (Bandingkan dengan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama!)
 

Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. (Matius 12:14-15)

Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya. (Yohanes 7:1)   

17. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan Semesta Alam di depan umat Israel? (Bandingkan dengan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama!) 
 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku (Yesus): Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Matius 7:21-23)

18. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia disetir oleh Allah/Bapa?
 

Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yag Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. (Yohanes 5:30)

Jawab Yesus kepada mereka: “Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri. Barangsiapa berkata-kata dari diri-Nya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barangsiapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. (Yohanes 7:16-18)  

19. Jika Yesus adalah Tuhan menurut ajaran Paulus, mengapa Melkisedek yang memiliki kesetaraan dengan Yesus tidak menjadi Tuhan? (Jika Yesus adalah Tuhan, maka Melkisedek pasti Tuhan. Sebaliknya, jika Melkisedek bukan Tuhan, maka Yesus pun pasti bukan Tuhan).
 

Ia (Melkisedek) tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah (Yesus), ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya.” (Ibrani 7:3)

20. Jika Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen, mengapa ia tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada umat Kristen sebagai pedoman hidup?

Tak satupun dari keempat Injil Kristen – Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes – ditulis oleh murid Yesus. Keempatnya ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ini terbukti dari perbedaan-perbedaan narasi dan adanya kontradiksi diantara keempatnya, yang menunjukkan bahwa Injil-Injil tersebut ditulis atas inisiatif masing-masing penulisnya, bukan wahyu dan bukan pula atas perintah dari Yesus.

Kurun waktu penulisan Injil-Injil Kristen antara tahun 65 hingga 115 M, yakni sekitar 45 tahun setelah dugaan penyaliban Yesus untuk kompilasi awal Injil, atau sekitar 70 tahun setelah dugaan penyaliban Yesus untuk kompilasi akhir Injil. Sebuah rentang waktu Injil yang sangat lama yang tidak mungkin ia ditulis oleh murid Yesus!

Jika diasumsikan bahwa usia murid-murid Yesus sama dengan Yesus, dan bahwa Yesus disalib pada usia 33 tahun,** maka murid-murid Yesus untuk pertama kalinya menulis Injil pada usia 78 tahun dan rampung ketika usia mereka mencapai 103 tahun. Mustahil! Jika memang diperintahkan oleh Yesus, mengapa harus menunggu waktu selama itu untuk menulis Injil? Selengkapnya baca: Injil atau Dusta atau Kanonisasi_Injil.

Keterangan:

**Pengarang Kitab Lukas menempatkan pembaptisan Yesus pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Roma Tiberius, dan saat Pontius Pilatus menjadi pejabat gubernur Yudaea (Lukas 3:1). Dalam hal ini dinyatakan bahwa Pontius Pilatus menjadi pejabat Yudaea dari tahun 26 hingga 36 M, dan bahwa Kaisar Tiberius menggantikan Kaisar Agustus pada tahun 14 M [Josephus F (1998); Asimov I (1969; Braid W (1971); Duncan GB (1971); Leon-Dufour X (1983)]. Oleh karenanya, jika kita menerima kronologi yang dibuat oleh pengarang Kitab Lukas, berarti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada tahun 29 M, yakni ketika Yesus berumur kira-kira 30 tahun, dan pembaptisan tersebut menjadi titik tolak Yesus untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang nabi (Lukas 3:23). Bahwa konon Yesus disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus (Markus 15:5; Matius 27:26; Lukas 23:25; Yohanes 19:16), yang berarti waktunya tidak lebih dari tahun 36 M, dan dengan mengasumsikan bahwa peristiwa penyaliban terjadi pada pertengahan masa pemerintahan Pontius Pilatus, maka Yesus disalib pada usia kira-kira 33 tahun dengan mengemban misi kenabian hanya selama kira-kira 3 tahun!
 

Wassalaam.
 

DIKUTIP DARI : http://www.geocities.com/cicak_mdn/

 www.pakdenono.com

  

About these ads

About sesungguhnya pacaran dan musik itu haram hukumnya ( www.jauhilahmusik.wordpress.com , www.pacaranituharam.wordpress.com )

pops_intansay@yahoo.co.id
This entry was posted in kristologi, Uncategorized 08562346699. Bookmark the permalink.

96 Responses to 20 KELEMAHAN MENDASAR "TUHAN YESUS"

 1. dani says:

  Coba untuk dimengerti:
  Manusia mencoba menjadi Tuhan ,bisa tidak? tentu tidak jawabanya. tapi bagaimana Tuhan yang mahakuasa menjadi manusia, jawabannya tentu bisa! DiriNya (Tuhan maha kuasa) bertahta di surga, sementara diriNya yg lain hadir juga di bumi dalam rupa manusia. tentu bisa , ingat! Dia Tuhan ,maha hadir,dia sannggup kalo dia mau dan sesuai rencanaNya. Kalo saya jadi Tuhan, sayapun mgkn beringinan sama, menolong orang disatu tempat semntara diri saya yg satu lagi menolong yg lain ditempat lain. Jadi adalah mungkin Tuhan menjadi manusia.Jesus adalah Tuhan yang mengosongkan diriNya dan merendahkan diri bahkan Ia membatasi kemakuasaaanNya selama Ia menjadi manusia. Dan semuanya itu adalah rencana agungNYa utk menyelamatkan manusia

 2. dani says:

  apakah dengan menurunkan kitab pasti Tuhan?
  Ingat ! Tuhan itu maha tahu? begitu juga Jesus. Dia tahu kok , perkataaan2/nasihat2Nya nanti di tulis jadi alkitab. Hhahaha. Makanya jangan membatasi Tuhan, bagiNya tidak ada yang mustahil. Makanya pengikut2 Kristus pintar2. Kitab injil adalah kitab yg paling diselidiki para ilmuan karena keakuratannya tentang nubuatan akan datang untuk dunia dan sejarah. Hnaya Tuhan lah yg tahu sejarah manusia secara lengkap bahkan masa depan. Ikutlah Jesus, anda akan terkagum2 denganNya, luarbiasa, penuh kasih, rencanaNya indah! Tuhan mengasihimu juga!

 3. zuniansariffa says:

  untuk pak dandry.. maaf, tapi islam juga memuliakan isa al masih sebagai nabi.. dan beliau bukan pendusta. kalaupun ada yang menyimpang dari ajarannya, dialah yang bersalah, bukan isa al masih

 4. Muhammad says:

  Komentar-komentar anda lucu. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa Ia TIDUR, MAKAN, MINUM lelah, buang air, pelupa. lemah, ilmunya TERBATAS dst. Sebaiknya saudara baca ALQUR’an surat MARYAM. ato pernah nonton debat Ahmad DEEDAT dengan pastor Stainley Shoberg yang judulnya ‘IS JESUS IS GOD’. Disitu dijelaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak pernah mengatakan ‘I am God so Worship me’. Anda mengatakan roh yesus turun ke bumi menolong orang lain karena ia bisa banyak. gitu ya.Bagaimana kalau saya Tuhan?”tentu saya akan melakukan hal yang sama”sesudah mati haha. Ingat orang mati tidak bisa hidup lagi,bagaimana hendak menolong orang lain?INI TIDAK LAIN ADALAH DUSTA YANG BESAR DAN DIBUAT_BUAT. MITOS alias dongengan orang-orang dahulu seperti kisah dewa ZEUS, istrinya Hera anaknya Hercules haha. Paulus itu seorang pendusta. ORANG dahulu itu suka membuat dongeng, membuat2 cerita, mitos, legenda. jadi mentang-mentang jesus bisa menghidupkan orang mati dia anak Tuhan gitu ya. Kenapa ga adam aja man jadi anak Tuhan, so kita semua anak-anak Tuhan. Rasional dong mikirnya….Gene aza ya..Jika Allah punya istri dan anak, untuk apa lagi alam semesta ini diciptakan. cukuplah ia berumahtangga saja dan bersenang-senang haha.Dia itu Tunggal friend, no compromise, Yesus itu hanya manusia biasa yang diberi wahyu seperti nabi-nabi yang lain. Gunakan akal untuk berpikir. agama ini rasional, yang gaib bisa terang kalau memohon kepada Allah.see u……

 5. Shawali says:

  suttttttt!!! pada ribut-ribut aja..lu pada,….klo topiknya tentang ini,pasti banyak komentar yang di sembunyikan oleh pemilik website\wordpress (admin ) ini…semoga komentar yang ini tidak disembunyikan….
  dan semoga dari manusia yang serba terbatas hikmat dan pikirannya ini,boleh dibukakan rahasia hikmat-Nya ,supaya pada tidak ribut lagi..mending jawab pertanyaan ini(cukup di dalam hati masing2)
  tidak perlu di reply ke komentar selanjutnya..
  1,hai kamu..admin, apa tujuan kamu memilih topik dengan membanding-bandingkan dengan agama kristen..hayooo..kenapa tidak agama budha, hindu(apakah karena orang2nya yang ada di dalam agama islam dan kristen itu sama..)…begini..memang orang2 /nabi dan rasull yang ada di agama ini sama..
  kenapa sama???…oh iya komentar ini jangan di COPY PASTE juga yah!!!!,…ntar cuma di lain2in dikit doang komentar ini di copy paste lagi..
  2.iya-iya..boleh dalam hal menyadarkan orang klo agama islam itu agama yang paling benar…tapi apakah benar menjelek-jelekan agama lain dengan membahas yang tidak perlu dalam agama kita(saudara jangan mencoreng nama baik agama kita)
  3. berdamailah kembali, bangun rasa percaya agama lain..kalau agama kita ini bukan agama anarkis,agama ini agama dari ALLAH sendiri,,buktikan..dengan persaudaraan dengan yang lain,
  jadi kesimpulannya islam=perdamaian

 6. Yusi Pratama says:

  1. Buat smua yang berkunjung ke blog ini : saya bener2 heran dengan anda2 semua yang mengkritik dan mencari kesalahan2 kepercayaan dan agama orang lain .. memangnya kamu siapa? bisa tahu benar ato salah ?? agama dan kepercayaan itu urusan pribadi masing2 manusia dgn Tuhan,apa kalo gw Islam ada jaminan gw masuk surga?ato kalo gw nasrani gw dijamin hidup kekal? ..kembali lagi ke manusianya bos … daripada loe pusing cari kesalahan2 agama orang..lebih baik mencurahkan pikiran dan tenaga untuk sesuatu yg lebih baik ..dengan menolong dan membantu sesamamu tanpa mempedulikan dia muslim,nasrani,hindu,budha,dsb dll … Tuhan tau apa yg didalam otak dan pikiran anda ..^^ …saya lebih memilih untuk tidak beragama jika itu bisa membuat kita bisa berjalan bersama2 dimuka bumi ini tanpa ada rasa curiga,benci,dan memusuhi ..dan membuat saya bisa membantu dan mengasihi orang2 disekeliling saya dgn tulus.

  2.Buat yg merasa dikritik oleh artikel2 sampah di blog ini:

  Ngapain jg loe pusing mikirin orang2 kritik kepercayaan ato agama loe ..ga penting bro …orang udah berlomba2 ke Luar Angkasa Loe masih bahas ginian ..buang2 energi..kalo loe emang beragama cuek aja lagi ..jgn tergoyahkan Tuhan tau apa yg ada didalam hati dan otakmu..seketika kamu merasa marah ato benci terhadap sesamamu ..jangan lagi kamu bilang kamu telah mengenal agama..yg notabene telah mengajarkan sesatu yg baik kepadamu..so ..stay cool ..mereka semua yang bicara SAMPAH disini jg blom pernah ketemu Tuhan kok ..heheheh..ingat bro bukan karena agamamu Tuhan berkenan atas dirimu tapi atas hati dan perbuatanmu selama kamu hidup …

  -Dari Saya yg Tidak Ber-Agama untuk kalian smua yg ber-Agama-

  • Buncit! says:

   Jelas ada jaminan!
   Muslim udah dijamin bkalan msuk sorga!
   Walaupun ada ksalahan mka akan disiksa dlu sesuai dosanya kmudian dimasukkan ke sorga knapa?karena memeluk islam!
   Tetapi nasrani kekal di neraka.ingat,just only one god,tuhan tdk beranak,dan tdk diperanakkan(ga punya anak,ga ada yg melahirkan dia,ga nikah,)

 7. love says:

  utk dandry jgn pernah ngatain Tuhan na org lain jika kau tdk bisa membuktikan bahwa kau lebih hebat dari pada NYa

 8. puzing says:

  Jesus adalah Tuhan yang mengosongkan diriNya dan merendahkan diri bahkan Ia membatasi kemakuasaaanNya selama Ia menjadi manusia. Dan semuanya itu adalah rencana agungNYa utk menyelamatkan manusia…

  koq masih banyak yang belum selamat? jadi gagal dong….?

  kalau aku buat radio, trus radionya rusak maka aku berubah jadi radio supaya radionya jadi betul…:)

 9. christian hater says:

  Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
  Apapun yang kalian katakan, Islam adalah agama otentik dari Tuhan Allah.
  Agama yang paling rasional, kitabnya sesuai dengan perkembangan zaman.
  Kitabnya selalu terjaga keasliannya.
  Kitab Suci Alquran bersih dari ungkapan cabul tingkat tinggi seperti yang ada dalam Alkitab (bukan Kitab Tuhan sepenuhnya) kalian.
  Di Alquran tidak ada hal-hal yang bertentangan.
  Tidak seperti Alkitab (bukan Kitab Tuhan sepenuhnya) kalian itu.
  Ajaran Islam tidak pernah diselewengkan dan selelu terjaga. Tidak seperti Kristen. Banyak ideologi tolol dari “Si Anjing Laknat” Paulus. Konsep teologi (ketuhanan) Islam jelas. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, itulah yang dijalankan oleh Umat Islam sedunia. Bukan seperti Kristen, konsep ketuhanannya baru disusun setelah voting TAK ADIL di Konsili Nicea. Konsep ketuhanan orang Kristen baru sah setelh diresmikan oleh seorang Paganis, Konstanin, Raja “Tolol” Romawi.
  Sekian, semoga anda mendapat hidayah dari ALLAH SWT……….. : )
  : )

  • forgiveness says:

   Sangat disayangkan dan memalukan, diawal anda menyebut nama Allah seperti seorang beriman. Namun dalam menyampaikan masalah ucapan anda sama sekali seperti orang yang tidak beragama bahkan mungkin anda tidak pernah bersekolah. Jadi belajarlah bijak agar orang yakin atas iman yang anda amini, itulah yang diajarkan oleh semua agama. Tuhan kiranya mengampuni anda, Amin.

 10. sabar says:

  santai saja kenapa harus bermusuhan….

 11. neast says:

  stay cooooooooooooooooool man, fakta sudah banyak kebenaran itu hanya milik orang orang yang mencari, dan tentunya hanya orang orang pintar,cerdas dan tulus dalam pencarianya, buktikan siapa orang kristen yang masuk ke islam? dan siapa orang orang islam yang menjual aqidahnya hanya dengan sebungkus supermi itu???????????,………
  gak usah ribut dengan orang yang gak jelas pikiran dan tujuan hidupnya……….

 12. peace n love says:

  stay cooooooooooooooooool man, fakta sudah banyak kebenaran itu hanya milik orang orang yang mencari, dan tentunya hanya orang orang pintar,cerdas dan tulus dalam pencarianya, buktikan siapa orang kristen yang masuk ke islam? dan siapa orang orang islam yang menjual aqidahnya hanya dengan sebungkus supermi itu???????????,………
  gak usah ribut dengan orang yang gak jelas pikiran dan tujuan hidupnya……….

 13. Null says:

  @Sadarkah
  “Buat admin,,kalapun komen ini tidak ditampilkan,,tidak apa” lah!!
  kebenaran pun akan terbuktikan.”

  Aku pun sebagai muslim selalu mendukung pernyataan “Kebenaran pun akan terbuktikan”, bahwa pada akhirnya Nabi Isa akan datang lagi ke dunia untuk memerangi Dajjal, dan ia pun akan dimatikan oleh Allah karena kedudukannya sebagai manusia yang pasti pasti, dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, dan ia pun akan bersaksi tentang kebenaran! Bahwa ia hanyalah seorang utusan Allah, untuk mengajarkan Tauhid.

  Wallahualam.

  Setelah aku pelajari dikit2 tentang Trinitas (hanya sekedar ingin tau), ada pernyataan bahwa Yesus adalah Allah Anak, itu artinya apakah Yesus itu Allah? Lalu kenapa di Alkitab sendiri dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Lalu kenapa Yesus berdoa kepada Allah ketika akan disalib (menurut Kristen)? dan puncaknya, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia bisa mati di kayu salib (walau ‘diceritakan’ bisa hidup kembali?)? Sungguh pernyataan yang tak pantas bagi keberadaan Tuhan.

  Thanks!

 14. jOE says:

  YA BEGITULAH…………………………………………..

 15. Ghoelam says:

  To nuh. Anda membaca dari buku2 yang salah, kawan.

 16. Corinelia says:

  “RUNTUHNYA KEKRISTENAN KU”
  Kristianian, Berpikir kritis dong!!!

  ini pertanyaanku dari dulu, yang akhirnya meruntuhkan diriku yang dulu pernah mengaku sebagai seorang “KRISTEN”; pertanyaan logika simpel aja: Kenapa Jesus disebut tuhan??? padahal dia lahirnya di dubur seorang wanita??? berarti apa bedanya dengan kambing, monyet, dan babi??? berarti sama kayak makhluk……trus yang lucunya lagi org kristen kalo berdoa yang dipuji si yesus, padahal yesus sendiri kayak manusia, liat aja waktu perjamuan terakhir, yesus menjamu sekaligus minum anggur. apa iya tuhan makan dan minum anggur??? brati sama kayak gw dulu. Yesus, brati lu ma gw sama, sama2 doyan minum anggur ampe, mabok gak tuh???? wah kalo udah mabok, ngomongnya kaya orang yang gila dong….masa tuhan mabok…kayak gw dulu aja dong!!! lagi2, Yesus, kita sama, sama2 pernah mabok….

  knapa kok yg sering disebut tuhan elu sih, Sus, bukanya bapak lu, emak lu, ama kakek lu, ama oma opa lu yg laen, kan mreka lebih dulu ada!!!.

  terus, gimana kalo dibandingin sama Adam, kenapa dia gak di bilang Tuhan aja??? padahalkan dia lebih hebat dari Yesus, bayangin aja kalo yesus kan gak punya bapak, tapi punya ibu, tapi kalo Adam jangankan bapak, ibu juga gak punya…coba tuh klo bgitu, kenapa gak disebut Tuhan Adam aja….?????

  trus ini yg bner2 lucu, org kristen kalo doa selalu menghadap ke patung Yesus yg di salib…wah aneh…dia aja posisinya lagi disalib, hampir telanjang lagi….hampir2 anunya kliatan (wah coba kalo dulu Yesus matinya disalib sambil ditelanjangin bulet, wah tentunya bakal lucu banget)….trus, apa iya orang yg disalib bisa nolong orang, jangankan dalam bentuk patung, waktu lagi belum mati aja, yesus di cambuk, dipaku dan di salib cuman diem aja merintih, masa tuhan digituin diem aja….

  trus, kayaknya lucu deh kalo yesus itu tuhan. mengapa??? pertama, yesus lahir dari rahim seorang induk sama seperti kita, anjing, babi, dan monyet dan mamalia. Konsekuensinya, kalau manusia dianggap tuhan pasti ia akan terhubung dengan sisilah kekerabatan. misalnya, yesus kan punya ibu, trus ibunya kan punya saudara, misalnya paman, bibi dan ponakan, berarti (secara common sense) mereka boleh dong disebut sebagai pamanya tuhan, bibinya tuhan, dan keponakannya tuhan, bahkan kalo mereka punya anak atau cucu berarti boleh dong kalo mereka disebut keturunan tuhan atw saudaranya tuhan…WAH GIMANA INI???? Jadi kacau semuanya…

  trus yg anehnya dulu kalo gw pratiin (gw pernah ngaku org kristen dulu) gambar2 yesus kok gak ada yg sama, bayangin deh, ada gambar yesus matanya biru rambutnya pirang dan kriting badannya putih persis kayak org bule, padahal yesus kan org Ibrani (emang org ibrani dulu wajahnya gak kaya gitu???), slaen itu ada juga gambar yesus yg matanya hitam ada juga rambutnya hitam dan lurus, juga ada versi rambut pirang dan lurus, lalu ada versi badannya agak coklat (bukankah org2 gurun mang smestinya agak coklat, bukan putih, kok ada yg ngegambar putih???? aneh!!!) wah, apa jangan2 yesus itu cuma imajinasi org2 aja ya?? misalnya kalo digambar org buleh jadi putih kulitnya, pirang rambutnya. trus, kaloyg gambar orang cina, berati matanya sipit dong, klo yg gambar orang indonesia, berarti idungnya pesek, kulitnya sawomatang terus cebol dong. Brati kalo yg gambar org ambon atw papua atw afrika brati kulitnya item dong….knapa gak dibuat aja versi yg kayak gitu???? macem2 aja, tuhan kok dipersonifikasikan kayak org aja kayak ketoprak dong…

  trus menurut kata keyakinan Kristen, yesus ditakdirkan datang untuk menyelamatkan ummatnya. apa iya??? berarti semua kisah yesus cuma sandiwara aja dong!!! berarti orang yahudi yg menyalib yesus boleh dibilang gak salah dong, lah wong katanya semua udah didesain tuhan buat nyelametin manusia!!!! lagipula aneh yah??? kok tuhan sih yang berkorban buat manusia! kenapa gak manusia aja yang mengabdi buat Tuhan!!! apa tuhan udah keabisan akal yah, sampe harus mati2an disalib..

  lalu ini yg sering dibajak oleh orang kristen, katanya orang2 Kristen diberkati oleh tuhan melebihi sebanyak buih dilaut. Apa iya??? coba liat deh orang NTT, orang Tim-tim, orang amerika latin dll. coba bandingin dengan orang jepang dan China yg gak Kristen, kayaknya lebih kaya mereka!!! coba pikir deh, hai org Kristen!!!

  saya merasa juga aneh, kenapa negara barat yang pendidikannya udah maju kok mereka malah pencampakkan kristen??? coba aja liat prancis, jerman, inggris dll, mereka kalau hari minggu lebih seneng berjemur dipantai sambil bugil atw cepokan ama pasangannya dari pada ke gereja, shingga gereja jadi sepi dan cuma org jompo aja yg datang…coba bandingin dengan org2 kristen yg ada di Indonesia atw Filipina atw negara2 miskin dan pendidikannya kurang maju, justru malah lebih rajin ke gereja, tapi gak kaya2 dan gak maju2……apa ini berarti Kristen gak laku buat negara maju pendidikannya dan sekuler yah!!!! wah apa jangan2 ini gara2 ulah ajaran Kristen juga sih, gara2 galileo dan copernicus serta ilmuwan barat dulu dicekal oleh gereja. Kasian banget, gereja udah gak dipercaya lagi dan ditinggalkan!!!

  trus, ini fakta sejarah, ternyata agama Kristen ini tersebar melalui kolonialisme, sama dgn yg terjadi di indonesia, ini yg smakin membuat keyakinan saya hilang terhadap Kristen. Baca buku kalo gak percaya, bagaimana dahulu org2 indian dibunuh dan dipaksa masuk Katolik oleh portugis dan spanyol, kemudian disishkan, sementara kekayaan mereka dikuras. semboyan org Kristen kan dulu 3 G; Gospel, Gold dan Glory yang berarti sama dengan; Kristenkan, ambil kekayaannya (emas/gold) lalu duduki untuk kejayaan kolonial (Glori). Bagaimana itu bisa terjadi, padahal “katanya” Jesus kan melarang membunuh, bukan hanya itu, kata Jesus mestinya kalau dita ditampar pipi sebelah, maka berikanlah pipi sebelahnya lagi, berarti seharusnya org kristenlah yg seharusnya dianiyaya, tapi ini sebaliknya, malah menganiaya org India Maya dan Aztec, serta melakukan Holocaust terhadap org yahudi. Padahal kalau org yahudi dulu gak nyalib Jesus, istilah Kristen gak akan pernah ada sampai kapanpun. Harusnya org Kristen berterima kasih sama org Yahudi, oleh sebab mereka lah, salib kemudian menjadi lambang Kristen. Wah berarti kesimpulannya, Kristen tersebar melalui Kolonialisme dong!!!! Wah, kalo si Yesus bilang kayak begitu, trus ngeliat umatnya berlaku sadis kayak gitu, kira2 Yesus marah gak yah sama org kristen???? bagaimana mungkin perkataan yg “katanya” perkataan “tuhan” kok gak diikutin sama org yg katanya ngefans sama Yesus.bagaimana ini???

  hal2 seperti inilah yang sungguh2 sekarang membuat saya udah bner2 gak percaya sama kristenan saya dahulu…semakin saya pikirkan semakin dalam keraguan hingga khirnya Kristen saya campakkan, dan saya bersumpah gak akan kembali lagi…cz buat apa percaya sama hal yg kalo dipikir malah buat orang smakin ragu……

  Oleh karena itulah, wahai saudaraku yg masih Kristen, berpikirlah yg kristis terhadap ajaranmu dengan logika!! jgn logika yg rumit2 dulu deh, pake logika Common sense dulu aja yg sederhana, sebab coba pikir, kalo ternyata apa yg anda imani “si Yesus” itu ternyata bukan bahkan gak pernah menjadi tuhan..lalu Yesus memutar logika berpikir anda, mungkin dia akan bilang: “dasar Tolol kamu, masa aku dibilang Tuhan, padahal di bible pun disebutkan kalo aku ini lahir, makan, minum dan mampus (disalib lagi), knapa bukan mami ku saja yg kalian dijadikan tuhan, aku kan dilahirin sama mami…”

 17. Isa'snt God, Just a Messenger says:

  ……”kata keyakinan Kristen, yesus ditakdirkan datang untuk menyelamatkan ummatnya. apa iya??? berarti semua kisah yesus cuma sandiwara aja dong!!! berarti orang yahudi yg menyalib yesus boleh dibilang gak salah dong, lah wong katanya semua udah didesain tuhan buat nyelametin manusia!!!! lagipula aneh yah??? kok tuhan sih yang berkorban buat manusia! kenapa gak manusia aja yang mengabdi buat Tuhan!!! apa tuhan udah keabisan akal yah, sampe harus mati2an disalib..

  lalu ini yg sering dibajak oleh orang kristen, katanya orang2 Kristen diberkati oleh tuhan melebihi sebanyak buih dilaut. Apa iya??? coba liat deh orang NTT, orang Tim-tim, orang amerika latin dll. coba bandingin dengan orang jepang dan China yg gak Kristen, kayaknya lebih kaya mereka!!! coba pikir deh, hai org Kristen!!!

  saya merasa juga aneh, kenapa negara barat yang pendidikannya udah maju kok mereka malah pencampakkan kristen??? coba aja liat prancis, jerman, inggris dll, mereka kalau hari minggu lebih seneng berjemur dipantai sambil bugil atw cepokan ama pasangannya dari pada ke gereja, shingga gereja jadi sepi dan cuma org jompo aja yg datang…coba bandingin dengan org2 kristen yg ada di Indonesia atw Filipina atw negara2 miskin dan pendidikannya kurang maju, justru malah lebih rajin ke gereja, tapi gak kaya2 dan gak maju2……apa ini berarti Kristen gak laku buat negara maju pendidikannya dan sekuler yah!!!! wah apa jangan2 ini gara2 ulah ajaran Kristen juga sih, gara2 galileo dan copernicus serta ilmuwan barat dulu dicekal oleh gereja. Kasian banget, gereja udah gak dipercaya lagi dan ditinggalkan!!!

  trus, ini fakta sejarah, ternyata agama Kristen ini tersebar melalui kolonialisme, sama dgn yg terjadi di indonesia, ini yg smakin membuat keyakinan saya hilang terhadap Kristen. Baca buku kalo gak percaya, bagaimana dahulu org2 indian dibunuh dan dipaksa masuk Katolik oleh portugis dan spanyol, kemudian disishkan, sementara kekayaan mereka dikuras. semboyan org Kristen kan dulu 3 G; Gospel, Gold dan Glory yang berarti sama dengan; Kristenkan, ambil kekayaannya (emas/gold) lalu duduki untuk kejayaan kolonial (Glori). Bagaimana itu bisa terjadi, padahal “katanya” Jesus kan melarang membunuh, bukan hanya itu, kata Jesus mestinya kalau dita ditampar pipi sebelah, maka berikanlah pipi sebelahnya lagi, berarti seharusnya org kristenlah yg seharusnya dianiyaya, tapi ini sebaliknya, malah menganiaya org India Maya dan Aztec, serta melakukan Holocaust terhadap org yahudi. Padahal kalau org yahudi dulu gak nyalib Jesus, istilah Kristen gak akan pernah ada sampai kapanpun. Harusnya org Kristen berterima kasih sama org Yahudi, oleh sebab mereka lah, salib kemudian menjadi lambang Kristen. Wah berarti kesimpulannya, Kristen tersebar melalui Kolonialisme dong!!!! Wah, kalo si Yesus bilang kayak begitu, trus ngeliat umatnya berlaku sadis kayak gitu, kira2 Yesus marah gak yah sama org kristen???? bagaimana mungkin perkataan yg “katanya” perkataan “tuhan” kok gak diikutin sama org yg katanya ngefans sama Yesus.bagaimana ini???

  hal2 seperti inilah yang sungguh2 sekarang membuat saya udah bner2 gak percaya sama kristenan saya dahulu…semakin saya pikirkan semakin dalam keraguan hingga khirnya Kristen saya campakkan, dan saya bersumpah gak akan kembali lagi…cz buat apa percaya sama hal yg kalo dipikir malah buat orang smakin ragu……”……….

 18. Siapakah aku? says:

  Wah…Wah…Wah…Sungguh kisah yang sangat menarik.

  Wahai saudara2ku para kristiani…

  Renungkanlah…Pikirkanlah…Jernihkanlah hati kalian…Singkirkanlah emosimu…
  Terimalah kenyataan,bahwa selama ini anda KELIRU (bukan salah buat yg belum mengerti).Kalian telah termakan hasutan PAULUS,kalian telah dibohongi PAULUS.Kalo memang kalian pengikut setia YESUS,maka ISLAM lah AGAMA kalian!

 19. Rahasia Kehidupan says:

  Kalian Gimana se ? masa gak pernah mengerti ?
  Bapa Putra Dan Roh kudus ? Di sebut dengan tri tunggal yang artinya “SATU”…

  Yesus adalah Tuhan. . .
  Untuk menyadarkan manusia dari dosanya Allah berubah menjadi Manusia ? Coba pikir. . . Allah itu “SUCi”. . .MANUSIA TIDAK AKAN PERNAH BISA BERBICARA DENGAN ALLAH…

  Pikir klo ada semut mau masuk jurang, cara selametin tuh semut gimana ? BILANGING DIA PAKE BAHASA MANUSIA “AWAS JURANG” (semut mana ngerti) atau kalian ambil tuh semut terus pindahin (sakit gak tuh semutnya)???

  Allah menyelamatkan kita dengan menjelma menjadi manusia agar bisa berkomunikasi dengan kita semua.

  JANGAN PERNAH MERIBUTKAN AGAMA ???
  SEJARAH MENCATAT. . . ISLAM MUNCUL SETELAH “KRISTEN”. . .so. . .?

  Nabi Muhamad itu tau betul dengan Yesus / Nabi Isa (Islam). . .Kalau kalian teliti dengan Al-Quran kalian ? nabi muhamad pernah berkata “Jalan Kebenaran ada dalam nbi Isa / Yesus”?

  tidak usah meributkan agama dan menjelekan satu sama lain… yang penting hidup dengan penuh kasih sesuai ajaran agama masing2 ?

  HAL PENTING YANG HARUS DIINGAT. . .

  1. HANYA MELALUI YESUS KITA BISA BERTEMU DENGAN BAPA (ALLAH)

  2. JALAN KEBENARAN HANYA ADA DI DALAM YESUS.
  ______________________________________________

  UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM

  1. Coba baca Al-Quran kalian
  2. baca tentang nabi muhamad dan isa almasih
  3 kalian akan tahu yang sebenarnya
  4 ada perkataan nabi muhamad yang akan membuat kalian bertanya2 ? mungkin akan menggoyahkan iman kalian
  5. selama kalian beragama Islam ? banyak kah yang kalian tahu tentang nabi isa.
  6. bukankan selama ini hanya nabi muhamad saja yang di bicarakan.

  OH ya dolo g orang islam yang banyak tertipu dengan ajaran2 dari orang2 Islam yang menyembunyikan kebenaran. untung g bertemu dengan ORANG ISLAM yang tahu akan kebenaran SEJATI ?

  PEACE YO . . .

  • budi says:

   ” Untuk menyadarkan manusia dari dosanya Allah berubah menjadi Manusia ? Coba pikir. . .

   Pikir klo ada semut mau masuk jurang, cara selametin tuh semut gimana ? BILANGING DIA PAKE BAHASA MANUSIA “AWAS JURANG” (semut mana ngerti) atau kalian ambil tuh semut terus pindahin (sakit gak tuh semutnya)???

   Allah menyelamatkan kita dengan menjelma menjadi manusia agar bisa berkomunikasi dengan kita semua…”

   dasar goblok….masa untuk menyelamatkan semut, tuhan hrs pake bhs manusia atau mindahin tuh semut pake tangan,,anda berpikir dong yg logic,,tuhan itu pasti mempunyai kekuasaan yg tidak terbatas,,untuk apa cape2 jadi semut utk menyelamatkan itu semut,,,coba aja anda pikir,,,

   anda bilang tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia,,pikiran yg bodoh,,,
   sungguh bodoh,,anda aja bodoh,,berarti tuhan anda pun bodoh,,harus jadi manusia untuk menolong manusia,,hahahahahaaa…..

  • pujanggaasik says:

   sudah jelas didalam al-quran bahwa isa almasih adalah rasul allah yg diutus untuk menyampaikan ke esaan allah…isa almasih sama halnya nabi muhammad seorang rasul pilihan yg diberikan mukjizat berupa injil….karena jelas bahwa allah itu esa,tdak beranak dan diperanakkan….(injil yg blum dirbah paulus tentunya)

 20. Iwan says:

  Mantan Seorang Kafir ( Mualaf )

  Saya dulu seorang kristiani yang taat beribadah, dan telah di baptis. Saya tahu apa itu Allah Tri Tunggal ! ( Allah Bapak, Allah Anak, Allah Roh Kudus ). Berarti Allah itu punya kepribadian tiga. Contoh Seperti garis segitiga. Tapi yang perlu di pahami disini adalah Bahwa Allah Kelak bisa mempunyai kepribadian banyak. Contoh garis segi empat.

  Dan saya telah mendalami isi dari kitab injil (bibel), yang bahwasanya disana tidak terdapat hukum 2 yang jelas, dan semuanya itu kabur ( Seperti kitab karangan manusia saja / kitab rekayasa manusia ).

  Sedangakan pada waktu saya mendalami isi Kitab Al – Qur’an, disana terdapat hukum 2 yang jelas, pasti dan tidak dapat diganggu gugat isinya.

  Dan isi dari Kitab Al – Qur’an sangatlah lengkap. Klo tdk percaya bisa di buktikan melalui Kitab Al – Qur’an Digital.

  Apabila ada seorang kristiani yang menjelek – jelekan seorang muslim itu keliru besar Coy.

  Sekian Dulu dari saya ( seorang Mualaf )

  Akhir Kata

  Assalamualaikum Wr. Wb.

  Nb. Smoga Allah S.W.T menerima pahala bagi orang yang berjihat dalam bentuk apapun. Amin.

  • forgiveness says:

   Mas Iwan, kalau menilik dari tulisan anda saya yakin anda tidak pernah jadi orang Kristen. Karena apa? Karena tidak ada nilai 2x kekristenan yang anda pahami. Jadi jujurlah pada hati, karena Allah yang kuasa itu tahu semuanya, Tuhan Memberkati Anda. Amin.

 21. Iwan says:

  Meruginya Orang – Orang Yang Menkristianikan Orang Lain.

  Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai UU yang sah. Dan bagi orang 2 yang melanggarnya akan dikenakan sangsi atau hukuman.

  Kita tahu UUD 45 Pasal 29, bahwa disana dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan dilindungi untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing 2.

  Saya tahu bahwa umat kristiani, di wajibkan untuk menyelamatkan umat manusia. dengan berdalih ” Menyelamatkan Domba – Domba Yang Tersesat “, sehingga umat kristiani berani terang 2 an atau pun sembunyi 2 mengajak umat lain untuk masuk / ikut ke agamanya.

  Dan saya tahu bahwa di Islam tidak ada ajaran atau ajakan 2 untuk mengajak umat lain untuk memeluk agamanya. Karena di Kitab Al – Qur’an telah di jelaskan pada Surat Al – Kafirun.

  Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang yang memeluk agama Islam itu merupakan hidayah / Dalam kristiani ( Wahyu / Mukzizat ).

  Jadi saya menghimbaukan kepada umat kristiani agar tidak menuruti kata 2 pendeta / pastor anda, Karena emang enak di hukum dalam penjara !

  Kacihan Deh looooo…., Emangnya enak di manfaatin orang !!!!!

  Sekian Dulu Dari Saya ( Seorang Mualaf )

  Nb. Allah S.W.T akan menambah ilmunya, bagi mereka yang berbagi Ilmu. Amin.

  • sherra says:

   bolehkah iwan menjawap pertanyaan saya?mungkin Alquran anda ada jawapannya tetapi Alkitab yang saya miliki telah menjawap semua persoalan saya. Tuhan Memberkati.

 22. Peace says:

  Hidup adalah sementara…
  buat yang lagi bingung mikirin agama masing2.
  apalah artinya jika agama anda menang ??
  apakah bisa bantu orang mati hidup kembali ??
  apakah bisa buta hutan indonesia yg sudah diambang
  kehancuran tumbauh kembali ??
  sadarlah saudara saudaraku sekalian..
  sedalam dalamnya pengetahuanmu… lebih baik digunakan untuk berbuat kebaikan untuk diri dan lingkungan serta memajukan negara indonesia.
  Walau aku keturunan cina namun
  Hiduplah tanah airku Indonesia..
  tak kan kusesali jika kumati hanya bagi indonesia..
  salam dan damai bagi kita semua…
  Hiduplah Indonesia..

 23. yeremia says:

  syalom.
  hidup maRia dalaM NoveL ayat-ayat cinta

 24. INTA says:

  Dear ALL,
  yang utama itu KASIH,
  lo mo ngomong apapun juga….
  pke dasar apapun juga…
  mo ngehujat gimanapun juga….
  mo ngebelain gmnapun juga…
  kalo ga pake KASIH,
  sama aja bo’ong
  so hiduplah dalam KASIH…
  GBU

 25. agung agriza says:

  emM ..
  d’Quran uda lgkap kok ..

  orang kristen paling2 cma bc sekilas n cri yg bs di plesetkan aja .

  emm .. kr2 gt ..
  cz kyak yg d’f0rum freedom2 apa gt , islam d’hina2.. slah satu yg nghina pnah blg

  “walaupun cma bc scra acak, tp uda ktwan busukx islam”

  jelas kalo kristen dlu bru islam yg lahir, kan islam mau menympurnakan agama yg d’ajarkan nabi isa a.s

 26. fulan says:

  @aji,oke silahkan anda tunggu..akan terlihat siapa yang benar yg anda yakini ato apa yang diyakini orang islam..
  Hahaha,bwt yg nulis “MANUSIA TIDAK AKAN BISA BICARA DENGAN ALLAH”..
  ,orang2 kristen beda2 smua ttg yesus ALIAS MUMET,
  mereka bilang Allah itu Tuhan YG Esa tapi skaligus juga bilang,bhawa ada Tuhan slain Allah yaitu Yesus yg mereka aku2 sbg tuhan,MEREKA BLANG YESUS ITU TUHAN,YESUS ITU ANAK ALLAH,BEGITU KAN YG KALIAN (HAI ORANG2 KRISTEN) KATAKAN??
  siapa tu Yesus??kata org2 kristen yesus tu adalah jelmaan Allah,klo bgtu kan dalam pemahan klian(org2 kristen) Allah = Yesus,lantas kenapa bisa manusia bebicara dg Allah padahal katanya g bisa??KEMANA PERGINYA PERKATAAN YESUS ANAK ALLAH??
  justru di dalam Al-Qur’an Al Karim banyak menguatkan iman yg percaya bhw Allah itu Tuhan Yg Esa,Tuhan seluruh alam semesta,TIDAK BERANAK DAN TIDAK DIPERANAKAN.disana juga dijelaskan bhw Isa ‘alayhissalam adalah putera Maryam,dan dia hanyalah seorang hamba Allah..sedangkan yesus yg disalib yg org2 kristen kira itu adalah Isa Al Masih,ternyata hanyalah seorang penghianat yaitu judas iskariot bukan Isa Al Masih, yg katanya ANAK TUHAN yp kok GA DISLAMETIN BAPANYA??..intinya klian(org2 kristen) sangat2 melenceng,sudah ngaku2 nyembah Yesus (yg mereka pikir Tuhan mereka yi Isa Al Masih,padahal bukan) eeh,masih berdusta pula atas nama Isa Al Masih..

 27. assa jarod says:

  “bagimu agamamu bagiku agamaku”.Semua yang merasa dirinya islam pasti pernah dengar kalimat itu! Jadi gak usah dech saling menghujat ! Lakukan saja apa yang menurut kita benar,trus tanyakan pada diri kita sendiri apakah kita telah menjadi muslim yang benar dimata ALLAH ,apakah kita sudah menjalankan perintahNYA dengan benar sebelum kita saling menghujat! Itu yang terpenting menurutku. Aku yakin ISLAM agama yang DAMAI !

 28. Peace says:

  Anand Krishna menceritakan satu cerita:

  Seorang guru membuat garis sepanjang sepuluh
  sentimeter diatas papantulis, “Anak-anak, coba perkecil garis ini.”

  Johny maju kedepan, ia menghapus dua senti dari
  garis itu. Tadinya
  sepuluh senti, sekarang menjadi delapan senti. Pak
  Guru mempersilakan
  Toni. Ia pun melakukan hal yang sama, sekarang
  garisnya tinggal enam
  senti. Soni dan Moni pun maju kedepan, – sekarang
  garis itu tinggal dua senti.

  Terakhir, Si Bijak maju kedepan – Ia membuat garis
  yang lebih panjang,
  sejajar dengan garis yang pertama yang tinggal dua
  sentimeter. Pak Guru
  menepuk bahunya, “Kau memang Bijak. Untuk membuat
  garis itu menjadi
  kecil, tidak perlu menghapusnya – cukup membuat
  garis yang lebih besar
  dan garis pertama menjadi kecil dengan sendirinya.”

  ‘JANGAN MENJELEK-JELEKKAN ORANG LAIN. JADILAH LEBIH
  BAIK!’

 29. Peace says:

  Mulailah Dari Diri Sendiri

  “Berusahalah untuk selalu menjadi pihak pertama yang menunjukkan
  cinta dan perhatian Anda kepada orang lain. Jangan menuntut perhatian
  dan cinta mereka untuk diperlihatkan lebih dahulu. Itulah satu-
  satunya cara yang saya ketahui untuk ke luar dari kegelapan hidup,”
  demikian dikatakan Ny.Eunice Chew (52 tahun), salah satu finalis
  pemilihan ibu teladan se-Singapura tahun ini.

  Diadopsi oleh pasangan Teochew yang kaya-raya dan sudah memiliki
  seorang putra tapi masih ingin punya anak perempuan, maka masa kanak-
  kanak Chew dipenuhi kemewahan. Liburan keluarga sering dilewatkan di
  luar negeri.

  Pasangan Teochew menyayangi putrinya dengan cara mereka. Menurut
  cerita Chew, mereka adalah produk pendidikan kuno yang tidak mengenal
  pelukan kepada anak-anak untuk meyakinkan mereka dari waktu ke waktu
  bahwa orangtua menyayangi anak-anak.

  Akibatnya, Chew tumbuh menjadi wanita yang haus kasih sayang. Ia
  menikah pada usia 17 tahun dengan seorang pegawai transportasi yang
  bangkrut. Dari pria itu diharapkannya akan datang kasih sayang yang
  dicarinya.

  Ternyata ia menikah dengan pria yang suka menyiksa istri. Perkawinan
  itu bertahan lima tahun, dikaruniai dua anak. Tak lama setelah
  bercerai, ayah angkat Chew wafat karena sakit. Pembagian warisan
  menimbulkan pertikaian di dalam keluarga besar Teochew. Akhirnya Chew
  ternyata tidak kebagian apa-apa selain kewajiban mengurusi ibu
  angkatnya yang sudah buta dan lumpuh. Chew menjual susu coklat Milo
  untuk menyambung hidupnya.

  “Ini pengalaman pertama saya harus bekerja mencari uang. Setiap malam
  saya menangis karena tidak mengerti berbisnis. Apa yang harus
  dikatakan dan bagaimana mengatakannya?,” kata Chew dalam wawancara
  kepada harian Singapura The Straits Times.

  Ia bertahan dua tahun di pekerjaan itu.
  “Bagaimanapun susahnya saya mendapatkan uang, saya selalu memastikan
  bahwa ibu mendapat ayam goreng dan ikan setiap hari. Dia memang buta
  dan lumpuh, tetapi dia membantu saya mengurus anak-anak sehingga saya
  bisa bekerja mencari uang,” katanya.

  Ia kemudian ganti pekerjaan, menjadi koki sebuah toko makanan.
  Sekitar dua tahun kemudian ganti lagi menjadi penjual pakaian. Setiap
  hari ia membopong empat kantong penuh berisi baju untuk dijual. Tentu
  saja dengan menumpang kendaraan umum.

  Pada waktu bersamaan, ia menambah pekerjaannya dengan dua hal lain,
  yaitu menjadi makelar rumah dan mobil bekas, serta memanfaatkan
  bakatnya di bidang seni. Setiap malam Chew mendesain beberapa pola
  kain untuk sebuah perusahaan garmen di Jepang. Lumayan pendapatannya.
  Tapi akhir 1970-an, pasar retail tekstil melemah, Chew beralih
  menjadi pelayan restoran.

  Beberapa lama kemudian meningkat jadi pimpinan pelayan dan kemudian
  menjadi manajer untuk bidang seni.

  “Ketika itu saya mulai sering terbang ke luar negeri untuk
  bernegosiasi dengan artis-artis terkenal agar mereka tampil di
  restoran saya. Sementara itu, saya tetap meneruskan pekerjaan
  sambilan yang dulu, yaitu menjual rumah dan mobil, baik yang baru
  maupun bekas pakai.”

  Chew kemudian berhasil mengumpulkan uang cukup banyak untuk
  mendirikan bisnis sendiri di bidang perlengkapan mode, tetapi dua
  asistennya kemudian membawa pergi semua tabungannya.

  “Ketika itu saya sedang sangat membutuhkan uang karena ibu berkali-
  kali masuk-ke luar rumah sakit. Hidup saya yang tadinya sudah enak,
  harus mulai dibangun lagi dari nol. Betapa bodohnya saya mempercayai
  mereka dengan uang sedemikian banyak,” kata Chew.

  Sempat terlintas pikiran untuk bunuh diri, tetapi bagaimana nasib
  anak-anak kelak? “Saya bersyukur memiliki teman-teman yang memberi
  dukungan moral dan bahkan meminjamkan uang. Atas bantuan mereka, saya
  berhasil melewati kesulitan.”

  Chew sekarang memiliki penghasilan besar dari merawat orang-orang
  Indonesia yang berduit, yang sedang dirawat di Singapura karena baru
  melahirkan atau sedang terbaring di rumah sakit. Ia juga menjalankan
  bisnis yang amat menguntungkan juga, yaitu membuat dan menjual tonik
  tradisional Tiongkok.

  Chew menambah kegiatannya dengan menjadi konsultan tanpa bayaran bagi
  kaum istri yang menderita karena suaminya tidak setia, dan bagi orang-
  orang yang lama menderita sakit, atau berpenyakit tak tersembuhkan.

  “Hidup telah mengajarkan saya bahwa selalu ada jalan ke luar dari
  setiap kesulitan. Pasti ada solusi yang masuk akal,” kata Chew. “Yang
  Anda butuhkan adalah waktu untuk menenangkan diri, mengatasi gejolak
  emosi, dan melangkah setapak demi setapak.”

  Ia menyarankan kepada mereka yang menghadapi kesulitan, agar menulis
  daftar kesulitan itu pada sehelai kertas. Kemudian bacalah apa yang
  ditulis itu, dan tanyakan pada diri sendiri, ‘Apa hal terkecil yang
  dapat saya lakukan hari ini untuk mengatasi kesulitan itu?’
  “Gelindingkan batu-batu karang yang kecil dari hidup Anda, sampai
  akhirnya Anda punya kekuatan untuk mendorong batu karang yang besar.

  Saya melihat orang-orang yang sakit berusaha keras untuk bisa hidup.
  Dunia ini berubah terus sepanjang waktu. Anda tidak tahu apa yang
  akan terjadi besok. Maka jangan sakiti hati siapapun. Selalu
  pertimbangkan perasaan orang lain terlebih dahulu, bukan perasaan
  Anda sendiri.

  Kita memang cenderung untuk melihat sisi buruk orang lain, walaupun
  karakter mereka mungkin 99 persennya baik, hanya satu persen yang
  buruk. Mengapa tidak bersabar dengan memberikan mereka waktu untuk
  menunjukkan yang 99 persen itu?

  Di pagi hari, Anda dapat membuatkan minuman panas untuk keluarga
  Anda, dan duduk menemani mereka beberapa menit, kemudian memeluk dan
  menciumi mereka sebelum semuanya pergi ke tempat kerja atau ke
  sekolah. Sekitar 10 menit sebelum tidur malam setiap hari,
  berkumpullah bersama keluarga untuk berbagi cerita mengenai peristiwa
  sepanjang hari tadi,” demikian Ny.Chew.

  Sumber: Unknown (Tidak Diketahui)

 30. Peace says:

  10 Tips Membina Persahabatan

  1. Pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu bukan apa yang
  dapat kamu peroleh dari persahabatan. Jangan bersahabat hanya demi
  memperoleh kesenangan, karena jika demikian, kamu bukanlah sahabat sejati.
  Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai

  2. Dukunglah sahabatmu. Sahabat sejati selalu saling menyemangati dan
  ‘mendorong’supaya mereka bersama-sama dapat menjadi yang terbaik bukannya
  saling menjatuhkan. Ia turut berbahagia ketika sahabatnya berhasil mencapai
  apa yang diinginkannya dan tidak merasa tersaingi.

  3. Bersedia untuk memaafkan Jangan biarkan ‘luka’ berkembang menjadi
  kepahitan karena hal ini akan menghancurkan persahabatan yang ada. Maafkan
  kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu dan jangan biarkan luka itu merusak
  hubungan.

  4. Jangan memandang kesalahan yang dibuatnya Ini adalah suatu cara untuk
  menunjukkan betapa kita peduli terhadap dia. Jangan tinggalkan sahabatmu
  saat dia berbuat kesalahan. Bersabarlah dan tuntunlah dia untuk berubah.
  Sadarilah bahwa tidak ada orang yang sempurna.

  5. Jadilah sahabat yang dapat diandalkan dan tepatilah janji yang telah kamu

  ucapkan.

  6. Jangan mencoba untuk mengontrol sahabatmu. Bersahabat bukan berarti harus
  selalu bersama-sama . Memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu
  bersama dengan orang yang kita kasihi. Namun ingat, sahabat kita itu bukan
  monopoli kita sendiri karena ia juga mempunyai teman lain selain kita. Untuk
  itu jangan merasa dikhianati ketika temanmu bergaul dengan yang lain,
  sebaliknya usahakan kamu juga dapat berteman dengan mereka. Hal ini akan
  membuat kita dan sahabat kita lebih menghargai satu sama lain.

  7. Selalu ada disaat senang maupun susah Bergembiralah bersama mereka saat
  mereka sedang bergembira namun jangan ada hanya pada saat senang saja.
  Ketika sahabatmu sedang kesal akan sesuatu, berikan mereka perhatian. Yang
  paling dibutuhkan dari seorang sahabat adal ah sepasang telinga yang
  simpatik dan yang mau me mahami perasaan mereka.

  8. Menerima apa adanya sahabatmu Jangan menuntut sahabat kita untuk bereaksi
  dengan cara yang sama seperti yang biasa kita lakukan. Hargailah dia apa
  adanya termasuk juga keputusan yang dia ambil yang mungkin tidak sesuai
  dengan kehendak kita.

  9. Jangan jadi ‘Ember’ (mulut bocor). Belajarlah untuk menjaga rahasia
  sahabatmu.

  10. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatanmu. Misalkan

  kamu sedang berdiskusi dengan sahabatmu dan waktu kamu mengemukakan pendapat
  yang menurut kamu benar ternyata ia tidak setuju. Bila itu terjadi, jangan
  terus berdebat yang hanya akan membuat kamu dongkol. Lepaskan hasrat untuk
  menang sendiri daripada persahabatanmu rusak karenanya.

 31. Peace says:

  Lima Peraturan Sederhana Untuk Hidup Bahagia

  Ingatlah lima peraturan sederhana ini untuk hidup bahagia
  1. Bebaskan dirimu dari kebencian
  2, Bebaskan pikiranmu dari kesusahan
  3. Hiduplah secara sederhana
  4. Berilah lebih
  5. Kurangilah harapan

  Tiada seorangpun yang bisa kembali dan mulai dari awal.
  Setiap orang dapat mulai saat ini dan melakukan akhir yang baru.
  Tuhan tidak menjanjikan hari-hari tanpa sakit, tertawa tanpa kesedihan,
  matahari tanpa hujan, tetapi Dia menjanjikan kekuatan untuk hari itu,
  kebahagiaan untuk air mata, dan terang dalam perjalanan.

  Kekecewaan bagai “polisi tidur”, ini akan memperlambatmu sedikit tetapi
  kau selanjutnya akan menikmati jalan rata.

  Jangan tinggal terlalu lama saat ada “polisi tidur”.
  Berjalanlah terus!

  Ketika kau kecewa karena tidak memperoleh apa yang kaukehendaki,
  terimalah
  dan bergembiralah, karena Tuhan sedang memikirkan sesuatu yang lebih
  baik untuk dirimu.

  Saat terjadi sesuatu padamu, baik atau buruk, pertimbangkanlah
  artinya…..

  Ada suatu maksud untuk setiap kejadian dalam kehidupan, mengajarmu
  bagaimana lebih seringkali tertawa atau tidak terlalu keras menangis.

  Kau tidak dapat memaksa seseorang mencintaimu, apa yang dapat kau
  perbuat hanyalah membiarkan dirimu untuk dicintai, selebihnya ada pada
  orang itu untuk menilai dirimu.

  Ukuran cinta adalah saat kau mencintai tanpa batas.
  Dalam kehidupan jarang akan kau temui seseorang yang kau cintai dan
  orang itu mencintaimu juga.

  Lebih baik kehilangan harga dirimu kepada orang yang mencintaimu,
  daripada
  kehilangan orang yang kau cintai karena harga dirimu.

  Kita selalu membuang-buang waktu untuk mencari-cari orang yang sesuai
  untuk dicintai atau melihat kesalahan2 pada orang yang telah kita
  cintai,
  daripada malah seharusnya kita menyempurnakan cinta yang kita berikan.

  Jika kau sungguh2 peduli pada seseorang, janganlah kau mencari2
  kekurangan2nya, kau jangan mencari2 alasan, kau jangan mencari2
  kesalahan2nya.
  Malahan, kau atasi kesalahan2 itu, kau terima kekurangan2 itu, dan
  jangan kau hiraukan alasan2 itu.

  Jangan pernah meninggalkan rekan lama.
  Kau tidak akan pernah mendapat penggantinya.

  Persahabatan adalah bagai anggur, tambah lama akan tambah baik.

 32. Peace says:

  Bagaimana kita menemukan kebahagiaan??

  Konon pada suatu waktu, Tuhan memanggil tiga malaikatnya.
  Sambil memperlihatkan sesuatu Tuhan berkata, “Ini namanya Kebahagiaan. Ini
  sangat bernilai sekali. Ini dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di
  suatu tempat supaya manusia sendiri yang menemukannya. Jangan ditempat yang
  terlalu mudah sebab nanti kebahagiaan ini disia-siakan. Tetapi jangan pula
  di tempat yang terlalu susah sehingga tidak bisa ditemukan manusia. Dan yang
  penting, letakkan kebahagiaan itu di tempat yang bersih”.

  Setelah mendapat perintah tersebut, turunlah ketiga malaikat itu langsung ke
  bumi untuk meletakkan kebahagiaan tersebut.
  Tetapi dimana meletakka nnya ?

  Malaikat pertama mengusulkan, “Letakan dipuncak gunung yang tinggi”.
  Tetapi para malaikat yang lain kurang setuju.
  Lalu malaikat kedua berkata, “Letakkan di dasar samudera”.
  Usul itupun kurang disepakati.
  Akhirnya malaikat ketiga membisikkan usulnya.
  Ketiga malaikat langsung sepakat.

  Malam itu juga ketika semua orang sedang tidur, ketiga malaikat itu
  meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi.
  Sejak hari itu kebahagiaan untuk manusia tersimpan rapi di tempat itu.

  Rupanya tempat itu cukup susah ditemukan.
  Dari hari ke hari, tahun ketahun, kita terus mencari kebahagiaan.
  Kita semua ingin menemukan kebahagiaan.
  Kita ingin merasa bahagia.
  Tapi dimana mencarinya ?

  Ada yang mencari kebahagiaan sambil berwisata ke gunung, ada yang mencari di
  pantai.
  Ada yang mencari ditempat yang sunyi, ada yang mencari ditempat yang ramai.
  Kita mencari rasa bahagia di sana-sini: di pertokoan, di restoran, ditemp at
  ibadah, di kolam renang, di lapangan olah raga, di bioskop, di layar
  televisi, di kantor, dan lainnya.
  Ada pula yang mencari kebahagiaan dengan kerja keras, sebaliknya ada pula
  yang bermalas-malasan.
  Ada yang ingin merasa bahagia dengan mencari pacar, ada yang mencari gelar,
  ada yang menciptakan lagu, ada yang mengarang buku, dll.
  Pokoknya semua orang ingin menemukan kebahagiaan.

  Pernikahan misalnya, selalu dihubungkan dengan kebahagiaan.
  Orang seakan-akan beranggapan bahwa jika belum menikah berarti belum
  bahagia. Padahal semua orang juga tahu bahwa menikah tidaklah identik dengan
  bahagia.
  Juga kekayaan sering dihubungkan dengan kebahagiaan. Alangkah bahagianya
  kalau aku punya ini atau itu, pikir kita. Tetapi kemudian ketika kita sudah
  memilikinya, kita tahu bahwa benda tersebut tidak memberi kebahagiaan. dll.

  Kita ingin menemukan kebahagiaan.
  Kebahagiaan itu diletakkan oleh tiga malaikat secara rapi.
  Dimana mereka meletakkannya ?
  Bukan d ipuncak gunung seperti diusulkan oleh malaikat pertama.
  Bukan didasar samudera seperti usulan malaikat kedua.
  Melainkan di tempat yang dibisikkan oleh malaikat ketiga.

  Dimanakah tempatnya ???

  Kita harus ingat, bahwa yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan.
  Dan kita harus menyadari bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita.
  Tuhan akan membuat semuanya INDAH pada waktunya.

  Oh ya…, dimanakah para malaikat menyimpan kebahagiaan itu ?

  DI HATI YANG BERSIH…

 33. Fulan says:

  @Aji silahkan tanggapi pernyataan saya di atas..
  @Rahasia kehidupan,anda tulis:
  “UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM
  1. Coba baca Al-Quran kalian
  2. baca tentang nabi muhamad dan isa almasih
  3 kalian akan tahu yang sebenarnya
  4 ada perkataan nabi muhamad yang akan membuat kalian bertanya2 ? mungkin akan menggoyahkan iman kalian
  5. selama kalian beragama Islam ? banyak kah yang kalian tahu tentang nabi isa.
  6. bukankan selama ini hanya nabi muhamad saja yang di bicarakan.”

  maka saya balik perintah no1 sampai 3 kpd anda sbg penulis perintah,kmudian yg no 4 tlg tunjukkan pada saya dan umat islam lainnya..utk poim5-6,saya rasa anda akan sadar setelah anda lakukan sendiri perintah no 1-3 tadi,insyaAllah..

  @peace,”Tuhan akan membuat semuanya INDAH pada waktunya.”,itu akan berlaku hanya utk org yg beriman kepada Allah(Tuhan YG Maha Esa),smua Nabi&Rasul-Nya ..

 34. Fulan says:

  Oy,1 lg baca deh tulisan yg ditampilkan oleh si admin dg judul “Untuk 17 thn ke atas” dari bagian kristologi,apakah itu bohong??Kan dah jelas,ada pernyataan org2 luarnegeri segala lho..apa klian org2 kristen ga sadar juga??

 35. Peace says:

  hidup itu indah..
  kepercayaanmu adalah jalanmu..
  tanpa paksaan maupun larangan…
  hiduplah dengan hati yang bersih..
  moga semua manusia diberkati….
  peace

 36. imam says:

  isa almasih itu nabi allah…
  namunPENGIKUTNYA YESUS AJA YANG GOOOOOOOOOOOOBLOK,,, UDAH TAU ISLAM MENYEMPURNAKAN AGAMA YANG DI BAWA YESUS ,,, MASIH AJA MEREKA G MAU TAU,, APALAGI PERCAYA,, KARENA KEBODOHAN MEREKA,,, DAN KEKOLOTAN MEREKA,,,,
  INJIL DITURUKAN ALLAH SEBAGAI KITAB SUCI,,,,
  NAMUN SEENAK PERUTNYA INJIL DI JADIKAN STANDAR YANG BISA DI UBAH – UBAH SETIAP HARI,,,
  TERGANTUNG SELERA PASAR,,,
  APAKAH INI YANG NAMANYA KITABB SUCI,,
  ATAU KAH INI YANG NAMANYA AGAMA BENAR,,,
  DARI KACAMATA MANAPUN ,,,,
  AGAMA NASRANI G PERNAH BENAR,,,
  MAKA BERTOBATLAH ,,
  ISLAM SEBAGAI AGAMA PENYEMPURNA UDAH DATANG,,, HILANGKAN KEKOLOTAN KALIAN ,,,,
  LIATLAH DENGAN MATA TERBUKA TANPA MELIAT BAHWA ISLAM ADALAH MUSUH,,,,
  INGAT NERAKA MASIH LUAS

 37. Mantan Pendeta says:

  BERIKUT INI ADALAH SEBAGIAN INFORMASI YANG SELAMA INI DISEMBUNYIKAN OLEH GEREJA AGAR UMAT KRISTEN / KATHOLIK TIDAK MEMPELAJARI ALKITAB MEREKA SENDIRI SECARA MENDALAM, APALAGI SAMPAI DENGAN MEMBANDINGKAN ANTAR SATU KITAB DENGAN KITAB LAIN, SANGAT DILARANG KERAS.

  ————————————————————————————–

  INDEKS AL-KITAB

  Kitab agama ini adalah milik umat Kristiani, dikenal dengan sebutan Alkitab atau Bibel (Inggris : Bible, Jerman : Bijbel), terdiri dari dua bagian kitab, yaitu Kitab Perjanjian Lama (PL) dan Kitab Perjanjian Baru (PB). Di dalam Perjaniian Lama Tuhan pernah berfirman bahwa orang-oran Israel itu sangat durhaka dan hobi merubah-rubah kitab suci (baca: Kitab Mikha 3:1 – 12 dan Ulangan 31:27). Akibatnya, kitab suci ini menjadi bercampur-baur antara kebenaran ilahi dan kesalahan-kesalahan manusiawi yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

  Maka Alkitab tidak boleh dibaca dengan doktrin yang harus diterima apa adanya bahwa Alkitab itu pasti baik dan benar, karena Tuhan telah mengaruniakan akal budi kepada setiap manusia. Akal budi inilah yang mendatangkan karunia (Amsal 13:15). Tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan (Amsal 10:21). Gunakanlah akal untuk menguji dan menyaring Alkitab antara ayat-ayat firman Tuhan dan ayat-ayat buatan manusia. Sesuai dengan perintah berikut : “Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik” (I Tesalonika 5: 2 1).

  AYAT-AYAT ILLAHI :

  Tuhan itu Esa (monotheisme), bukan Trinitas
  1. Tauhid Nabi Musa (Ulangan 4:35, Ulangan 6:4, Ulangan 32:39).
  2. Tauhid Nabi Daud (II Samuel 7:22, Mazmur 86:8).
  3. Tauhid Nabi Sulaiman (I Raja-raja 8:23).
  4. Tauhid Nabi Yesaya (Yesaya 43: 10-11, Yesaya 44:6,Yesaya 45:5-6, Yesaya 46:9).
  5. Tauhid Yesus (Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3).

  Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan
  1. Yesus lebih kecil daripada Tuhan (Yohanes 10:29).
  2. Tuhan lebih besar dari pada Yesus (Yohanes 14:28).
  3. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan (Markus 16:19, Roma 8:4).
  4. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan (Kisah Para Rasul 7:56).
  5. Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedang Yesus tidak tahu (Matius 24:36).
  6. Yesus bersyukur kepada Tuhan (Matius ll:25, Lukas 10:21).
  7. Yesus berteriak memanggil Tuhan (Matius 27:46, Markus 15:34).
  8. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan (Lukas 23:44-46, Yohanes 19:30).
  9. Yesus disetir oleh Tuhan (Yohanes 5:30).

  Yesus adalah utusan Tuhan (Rasul Allah)
  Dalil : Markus 9:37, Yohanes 5:24, 30,7:29,33,8:16,18,26,9:4,10:36,II:42,13:20,16:5, 17:3,8,23,25.

  Tidak ada dosa waris dan Penebusan dosa
  Para nabi Allah tidak ada yang mengajarkan Dosa Waris dan Penebusan Dosa. Risalah Allah yang dibawa oleh semua nabi-Nya itu pada hakekatnya sama saja, yaitu Tauhid dan amal shalih. Semua nabi menekankan adanya tanggung jawab individu atas segala perbuatan setiap manusia (Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29-30, II Tawarikh 25:4).

  Nubuat akan datangnya seorang nabi akhir setelah Yesus
  Dalam Alkitab masih dapat ditemukan nubuat-nubuat para nabi yang memberikan sinyalemen akan datangnya seorang nabi terakhir yang menutup keberadaan para nabi sebelumnya. Keberadaan nabi terakhir yang pamungkas ini sangat penting artinya untuk kesempurnaan ajaran Tuhan kepada manusia di muka bumi.

  Namun, nubuat itu disampaikan dalam bentuk sandi-sandi bahasa yang dapat dipahami dengan penafsiran yang membutuhkan pemikiran akal yang tinggi.

  Ayat-ayat yang dimaksud adalah :
  1. Ulangan 18:18-20, tentang nabi diluar bani Israel dengan ciri-ciri: nabi seperti musa, tidak mati terbunuh dan semua perkatannya terjadi.
  2. Habakuk 3:3 jo. Ulangan 33;1-3, tentang nabi yang berhasil menegakkan syariat agama di tanah Arab.
  3. Yesaya 29:12, nabi yang tidak bisa membaca.
  4. Yesaya 41:1-4, nabi yang bisa perang, punya keturunan dan sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa yang tertindas sebagai pembebas dan penyelamat dari penindasan kaum yang zalim.
  5. Yesaya 42:1-4, nabi yang menegakkan hukum kepada bangsa-bangsa lain dan tidak pernah berteriak dengan suara nyaring.
  6. Yeremia 28:9, tentang nabi yang membawa damai.
  7. Kejadian 49: 1, 10 dan Matius 21: 42-43, nabi tersebut keturunan nabi Ismail.
  8. Yohanes 1: 19-25, datangnya setelah zaman Yahya dan Yesus.
  9. Yohanes 16:7-1 5, nabi yang mendapat julukan “Penolong yang lain” dengan ciri-ciri: manusia biasa, memiliki gelar ‘penghibur’ dan ‘al-amin/orang benar jujur terpercaya’, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri dan memuliakan nabi Isa dengan alaihisalam.
  10. Dan lain-lain.

  AYAT-AYAT BUATAN MANUSIA :

  Ayat-ayat Porno (cabul)
  1 Yehezkiel 23: 1-21, ayat-ayat jorok tentang seksual.
  Diceritakan di dalamnya penyimpangan seksual yang sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis bila dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Ada kalimat-kalimat yang sangat cabul dengan menyebut buah dada, buah zakar, menjamah-jamah, memegang-megang, birahi, dan lainlain.

  2. Yehezkiel 16: 22-38, ayat porno yang bugil-bugil.
  “….Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang nendang dengan kakimu …. (ay.22). “…dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan meregangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah” (ay.25.”Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu…..”(ay.26). “engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum puas” (ay.28). “Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH” (ay. 30). “….engkau yang memberi hadiah 1 umpan kepada semua yang mecintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal” (ay. 33). Aku akan menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihatseluruh kemaluanmu: (ay.37).

  3. Ulangan 23: 1-2, Tuhan menyebut “Buah Pelir”.

  4. Hosa 3: 1, nabi Hosea disuruh Tuhan untuk mencintai perempuan yang suka bersundal (pelacur) dan berzinah. Jika benar bahwa Tuhan pernah menyuruh nabi-Nya untuk mencintai pelacur, semua laki-laki akan rebutan menjadi nabi. Dan, semua wanita akan rebutan untuk menjadi pelacur, supaya dicintai oleh nabi Allah.

  5. Kidung agung 4:1-7, puisi rayuan yang memuji kecantikan dengan menyebut buah dada dan susu.

  6. Kejadian 38:8-9, kisah asal-usul onani (masturbasi) oleh leluhur Yesus.

  7. Kidung Agung 7:6-13. Puisi Kenikmatan Cinta yang memuji kecantikan dan cinta yang memakai kata-kata seksual, yakni keindahan buah dada dan keinginan untuk memegang-megang buah dada. “Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dada gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan gugusannya.Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur.

  Pelecehan Alkitab (Bibel) kepada Tuhan
  1. Tuhan menyesal dan pilu hati? (Kejadian 6:5-6, Keluaran 32:14).
  2. Tuhan mengah-mengah, megap-megap, dan mengerang seperti perempuan yang melahirkan? (Yesaya 42:13).
  3. Roh Tuhan melayang-layang (terapung-apung) di atas permukaan air? (Kejadian 1:1-2).
  4. Tuhan jorok, menyuruh makan tahi? (Yehezkiel 4:12-1 5).
  5. Tuhan kelihatan alas kaki-Nya? (Keluaran 24:10).
  6. Tuhan merasa jenuh/jemu/bosan? (Yeremia 15:6).
  7. Tuhan petak umpet dengan Adam? ( Kejadian 3:8-10).
  8. Tuhan besanan dengan manusia? (Kejadian 6:2).
  9. Tuhan kalah dalam duel melawan Yakub? (Kejadian 32:28).
  10. Tuhan bersiul memanggil manusia? (Zakharia 10: 8).
  11. Tuhan bersuit? (Yesaya 7: 18, Yesaya 5: 26).
  12. Tuhan menengking? (Yeremia 25: 30)
  13. Tuhan lelah kepayahan dan kecapaian? (Keluaran 31: 17).
  14. Tuhan menyuruh mencintai pelacur? (Hosea 3:1).
  15. Tuhan kelihatan punggungnya-Nya? (Keluaran 3 3: 23).

  Pelecahan Alkitab (Bibel) kepada Para Nabi Allah
  1 . Nabi Nuh mabuk-mabukan sampai teler dan telanjang bugil (Kejadian 9: 18-27).

  2. Nabi Luth menghamili kedua putri kandungnya sendiri dalam dua malam secara bergiliran (Kejadian 19:30-38). Heboh … !!! Skandal seks ayah dan anak kandung oleh nabi??

  3. Nabi Daud melakukan skandal seks dengan Batsyeba, istri anak buahnya sendiri. Setelah Batsyeba mengandung suaminya dibunuh oleh Daud, kemudian Batsyeba dinikahi Daud diboyong ke istana (II Samuel l l: 2-27).

  4. Ketika sudah tua, Nabi Daud tidur dengan perawan yang masih muda (I Raja-raja 1: 1-3).

  5. Nabi Yakub bekerja sama dengan ibu kandungnya untuk membohongi dan menipu ayah kandungnya, supaya Israel diberkati (Kejadian 27: 1-46).

  6. Yehuda (putra Nabi Yakub) menghamili menantunya sendiri (Kejadian 38: 13-19). Skandal seksa ayah dan menantu dalam kitab suci!?

  7. Absalom (putra Nabi Daud) memperkosa gundik ayahnya sendiri (11 Samuel 16: 21-23). Perselingkuhan anak dengan ibu (gundik ayah) dalam Kitab Suci?!

  8. Amnon (putra Daud) memperkosa saudara perempuannya (II Samuel 13: 7-14). Incest antara anak nabi dengan saudaranya sendiri ?!?

  9. Ruben (putra tertua Nabi Yakub) melakukan hubungan seks dengan Bilha, gundik ayahnya (Kejadian 35:22). Gundik ayah diperkosa anaknya sendiri ?!?

  10. Nabi Sulaiman (Salomo) tidak taat kepada Tuhan karena lebih mencintai 700 istri dan menyimpan 300 gundik (I Raja-raja 11:3) Mustahil ada nabi yang rakus wanita..

  11. Nabi Harun membuat dan menyembah patung emas (Keluaran 32:2-4).

  12. Nabi Isa (Yesus) orang bodoh, idiot, dan emosional. Pada waktu bukan musim buah ara, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah (Markus ll: 12-14; bandingkan: Yohanes 2:4 dan Yohanes 7:8-10).

  Catatan : Nama-nama pezinah tersebut ada dalam silsilah yesus (Matius 1:1-17 dan Lukas 3:23-38).

  Ayat-ayat yang tidak masuk akal (irasional)
  1. Anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya pada waktu II Tawarikh 21:5,20, Yoram berusia 32 tahun jadi raja dan memerintah Yerusalem selama 8 tahun lalu meninggal (pada usia 40 tahun). II Tawarikh 22: 1-2, Setelah Yoram meninggal, dia digantikan Ahazia, anaknya pada usia 42 tahun. Jadi, Ahazia lebih tua 2 tahun daripada ayahnya.

  2. Usia 11 tahun sudah tidak punya anak
  Ahas berumur 20 tahun ketika naik dan memerintah kerajaan selama 16 tahun (II Raja-raja 16:2). Sepeninggal Ahas, tahta kerajaan diganti oleh Hizkia, anaknya (II Rajaraja 16: 20). Hizkia berusia 25 tahun waktu naik tahta menjadi raja (II Raja-raja 18: 2).
  Jadi, dalam usia 11 tahun Ahaz sudah punya anak ??!!

  3. Tuhan salah hitung
  Kejadian 46: 8-1 5, disebutkan daftar nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir berjumlah 34 nama. Padahal pada ayat 1 5 disebutkan “Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa”. Pakai Tuhan tidak pandai berhitung ??

  Ayat-ayat yang mustahil dipraktekkan

  1. Hukum Sabat
  Hari Sabat (Sabtu) adalah hari Tuhan yang harus dikuduskan. Pada hari itu setiap orang dilarang bekerja, dilarang memasang api di rumah (lampu, kompor, dan lain-lain) karena Sabat adalah hari perhentian penuh. Orang yang bekerja pada hari Sabtu harus dihukum mati (Keluaran 20:8-11,31:15,35:2-3).
  Ayat ini mustahil dipraktekan di jaman modem. Siapa yang sanggup mengamalkan ? Siapa yang mau dibunuh apabila melanggar hukum Sabat ?

  2. Bunuh orang kafir dan musyrik!! (Ulangan 13: 6-9)
  Ayat ini memeiintahkan kewajiban membunuh orang yang mengajak menyembah tuhan selain Allah. Ayat ini tidak bisa diterapkan. Buktinya umat Yahudi dan Kristen tidak pernah membunuh umat Hindu, Budha, Kong Hu Chu, dan lain-lain.

  3. Dilarang memakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis bahan (Imamat 19: 19).
  Bila ayat ini diamalkan, maka manusia akan kembali kepada jaman primitif, ketinggalan jaman, ketinggalan gaya dan tidak modernis.

  4. Cungkil mata yang menyesatkan orang untuk berbuat dosa (Matius 5:29).
  Secara Letterlijk maupun Figuurlijk, ayat ini mustahil dipakai. Bila diterapkan, maka banyak orang Kristen menjadi buta.

  5. Potong kaki dan tangan orang yang menyesatkan ke arah dosa (Matiusl8:8-9)
  Secara Letterlijk maupun Figuurlijk, ayat ini mustahi dipakai. Bila diterapkan, maka banyak orang kristen menjadi pincang dan buntung.

  6. Dilarang melawan penjahat (Matius 5: 39-44)
  Ayat ini mustahil dipraktekkan di masyarakat manapun. Bila ajaran ini diterapkan, maka menghancurkan tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Apa jadinya di masyarakat apabila suatu kejahatan tidak dilawan ? Tidak melawan kejahatan berarti mendukung kejahatan. Bila kejahatan tidak dilawan, berarti mendukung kejahatan.
  Bila kejahatan tidak dilawan, maka kriminalitas akan meningkat dan subur berkembang.

  7. Kasihilah musuhmu (Lukas 6: 27-29). Ajaran ini sangat menguntungkan penjajah.

  8. Dilarang membawa perbekalan, dilarang membawa dua helai baju dan dilarang membawa kasur dalam pedalanan (Matius 10:9-10). Kenyataannya, umat Kristen sendiri tak ada yang bisa mengamalkan ayat ini.

  Ayat-ayat takhayul (mistis)
  Simson (Inggris: Samson) adalah utusan Tuhan yang sakti mandraguna selama rambutnya tidak dicukur. (Hakim-hakim 16:1-22).

  Diceritakan dalam kitab Hakim-hakim 16:1-22 bahwa Samson adalah utusan Tuhan yang sakti mandraguna. Dia bisa mencabut kedua daun pintu gerbang kota beserta kedua tiang dan semua palangnya, Ialu semuanya diletakkan di atas kedua bahunya dan dipindahkan ke puncak gunung (ay. 3). Tapi sayangnya dia jatuh cinta kepada seorang pelacur (wanita sundal) yang bernama Delila. Mala Delila disewa oleh raja Filistin dengan bayaran 1100 uang perak untuk mencari rahasia Samson (ay. 5).

  Di atas pangkuan pelacur Delila, akhimya Samson tergoda rayuan dan bujukan sehingga membuka rahasia kesaktiannya. Bahwa selama rambut kepalanya tidak dicukur, maka seluruh kekuatannya akan musnah dan dia menjadi orang lemah (ay. 17). Maka setelah nabi Samson tertidur di atas pangkuan pelacur Delila, rambutnya dicukur. Lalu musnahlah seluruh kesaktiaan dan kekuatan Samson. (ay.19). Kemudian kedua mata Samson dicungkil sehingga jadilah Samson buta mata akibat rahasia kesaktiannya dicukur (ay. 21).

  Cerita ini adalah cerita takhayul (mistik) yang biasanya berkembang di masyarakat primitif.

  Ayat-ayat Diskrimatif
  Perbuatan riba (rente) dilarang dilakukan kepada Israel, tapi boleh dilakukan kepada non Israel (Ulangan 23: 19-20).
  Ayat ini jelas buatan orang Yahudi, sebab tidak mungkin Tuhan berlaku diskiiminatif dengan melarang mengambil bunga uang kepada bangsa Yahudi, sementara mengambil bunga kepada orang selain Yahudi diperbolehkan. Dan sangat bertentangan dengan kitab Keluaran 22: 25: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku, orang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga kepadanya”.

  Ayat-ayat Ramalan Bibel yang meleset tak terpenuhi

  1. Ramalan Paulus tentang kedatangan Yesus (I Tesalonika 4: 16-17).
  Dalam ayat ini Paulus meramalkan bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dia dan seluruh pengikutnya yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dengan Yesus dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ramalan ini tidak terpenuhi bukan Yesus yang menjemput Paulus, tapi pedang kaisar Nero yang memenggal leher Paulus di Roma tahun 64 M.
  Ramalan Paulus ini tidak akan terjadi, meski dia diberi waktu 2000 tahun lagi untuk menunggu kegenapan nubuatnya.

  2. Ramalan kedatangan Yesus (Matius 10:23, 16:28, Markus 9:1 dan Lukas 9:27).
  Yesus menubuatkan bahwa dia dan kerajaan Allah akan datang sebelum para muridnya selesai mengunjungi kotakota Israel. Ramalan ini meleset jauh, sebab sampai saat ini Yesus belum juga turun datang kembali ke dunia. Padahal para murid Yesus sudah mati semua 2000 tahun yang Ialu.

  3. Hak keturunan Abraham (Kejadian 21: 12).
  Dalam ayat ini Tuhan menubuatkan bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah berasal dari Ishak. Nubuat ini meleset jauh besar, Sebab dalam I Tawarikh 1:28-30 Ismail juga disebut sebagai anak keturunan Abraham.

  4. Ramalan Tuhan Meleset (Yeremia 34:4-5)
  Dalam ayat Tuhan berfirman bahwa Zedekia, raja Yehuda tidak akan mati oleh pedang, melainkan akan mati dengan damai. Nubuat ini meleset jauh, dalam kitab Yeremia 52: 10-11 diceritakan bahwa pada dalam akhir hayatnya Zedekia tewas ditangan raja Babel. Sebelum meninggal, mata Zedekia dibutakan, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian ditaruh dalam rumah hukuman sampai meninggal.

  5. Nubuat Tuhan tidak terjadi (Yeremia 36: 30).
  Dalam kitab Yeremia 36:30 Tuhan berfirman bahwa keturunan Yoyakim tidak ada yang naik tahta kerajaan Daud. Nubuat ini tenyata meleset. Diceritakan dalam kitab II Rajaraja 24: 6 bahwa sepeninggal Yoyakim, yang naik tahta menggantikannya adalah Yoyakin, anaknya.

  AYAT-AYAT KONTRADIKSI :

  Kontradiksi Perjanjian Lama
  1. Siapakah anak Daud yang kedua ?
  a. Kileab (II Samuel 3: 2-3).
  b. Daniel (I Tawarikh 3: 1)

  2. Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atau tidak ?
  a. Ya! Daud mengambil beberapa gundik dan istrei (11 Samuel 5: 13-16).
  b. Tidak! Daud hanya mengambil beberapa isteri saja (I Tawarikh 14: 3-7).

  3. Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem ?
  a. 11 orang (Samuel 5: 13-16).
  b. 13 orang (I Tawarikh 14 3-7).

  4. Di Kota mana Daud mengambil tembaga ?
  a. Betah dan Berotai (II Samuel 8: 8).
  b. Tibhat dan dari Kun (I Tawarikh 18: 8)

  5. Siapa anak Tou yang diutus untuk mengucapkan selamatkepada Daud ?
  a. Yoram (II Samuel 8: 10).
  b. Hadoram (1 Tawarikh 18: 9- 1 0)

  6. Dari orang bangsa saja Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan ?
  a. Aram (II Samuel 8: 11-12).
  b. Edom (I Tawarikh 18: 14-16).

  7. Siapakah panitera (sekretaris) Daud ?
  a. Seraya (II Samuel 8: 15-17).
  b. Sausa (I Tawarikh 18: 14-16).

  8. Berapakah tentara berkuda tawanan Daud ?
  a. 1.700 orang (II Samuel 8: 4).
  b. 7.000 orang (I Tawarikh 18: 4).

  9. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud ?
  a. 700 ekor (II Samuel 10: 18).
  b. 7.000 ekor (I Tawarikh 19:18).

  10. Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki ?
  a. 40.000 pasukan berkuda (II Samuel 10:8).
  b. 40.000 pasukan berjalan kaki (I Tawarikh 19: 18).

  11. Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?
  a. Sobakh (II Samuel 10: 18).
  b. Sofakh (I Tawarikh 19: 18).

  12. Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis ?
  a. Tuhan murka Ialu menghasut Daud (II Samuel 24: 1).
  b. Setan bangkit Ialu membujuk Daud (I Tawarikh 21:1)

  13. Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi ?
  a. Isyabaal, orang Hakhmoni (II Samuel 23: 8).
  b. Yasobam bin Hakhmoni (I Tawarikh 11:11).

  14. Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang ?
  a. 800 orang (II Samuel 23:8).
  b. 300 orang (I Tawarikh 11:11).

  15. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel ?
  a. 800 orang (II Samuel 24: 9).
  b. 1.100.000 orang (I Tawarikh 21:5).

  16. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda ?
  a. 500.000 orang (11 Samuel 24:9).
  b. 470.000 orang (I Tawarikh 21:5).

  17. Berapakah kandang kuda milik Salomo (Sulaiman ?
  a. 40.000 kandang (I Raja-raja 4:26).
  b. 4.000 kandang (II Tawarikh 2:2).

  18. Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)?
  a. 3.300 mandor (1 Raja-raja 5:16).
  b. 3.600 mandor (II Tawarikh 2:2).

  19. Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo ?
  a. 2.000 bat air (I Raja-raja 7:26).
  b. 3.000 bat air (II Tawarikh 4:5).

  20. Berapakah jumlah keturunan Yakub seluruhnya ?
  a. 66 jiwa (Kejadian 46:26).
  b. jiwa (Keluaran 1:5).

  21. Yang diharamkan, kelinci ataukah kelinci hutan ?
  a. Kelinci (Imamat ll: 6).
  b. Kelinci hutan (Ulangan 14: 6).

  22. Yang haramkan, babi ataukah babi hutan ?
  a. Babi hutan (Ulangan 14: 8, Imamat ll: 7).
  b. Babi (Yesaya 66: 17).

  23. Berapa lama Yoyakhim menjadi raja di Yerusalem ?
  a. 3 bulan (11 Raja-raja 24: 8).
  b. 3 bulan 10 hari (11 Tawarikh 36: 9).

  24. Berapa lama Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar ?
  a. 2.812 orang (Ezra 2:6).
  b. 2.818 orang (Nehemia 7:11).

  25. Berapa anak-anak Benyamin ?
  a. 10 orang (Kejadian 46:21).
  b. 5 orang (Bilangan 26:38-39).
  c. 3 orang (I Tawarikh 7:6).
  d. 5 orang (1 Tawarikh 8:1-5).
  Komentar Silsilah anak Benyamin itu, semuanya tidak sama baik nama maupun jumlahnya.

  26. Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) ?
  a. 5 orang (I Tawarikh 7:7).
  b. 9 orang (I Tawarikh 8:3-5).
  c. 2 orang (Bilangan 26:40).
  Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu Benyamin tidak ada yang sama.

  27. Tuhan salah dalam batasan usia ?
  a. Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun saja “Berfirman Tuhan: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja” (Kejadian 6:3). “Maka berkatalah TUHAN,’Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya; mereka mahluk fana, yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun” (Kejadian 6:3, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).
  b. Batasan usia dari Tuhan itu salah besar, karena banyak orang yang usianya melebihi 120 tahun. Adam hidup selama 930 tahun (Kej. 5:3-5), Set hidup selama 912 tahun (Kej. 5:6-8), Enos hidup selama 905 tahun (Kej.9-11), Keenam hidup selama 9 1 0 tahun (Kej. 5:12-14), Mahalaleel hidup selama 895 tahun (Kej. 5:15-17), Yared hidup selama 962 tahun (Kej. 5:18-20), Henokh hidup selama 365 tahun (Kej. 5:21-23), Metusalah hidup selama 969 tahun (Kej. 5:25-27), Lamekh hidup selama 777 tahun (Kej. 5:28-32), Nuh hidup selama 950 tahun (Kej. 9:29), Sem hidup selama 600 tahun (Kej. 11: 10-11), Arpakhsad hidup selama 438 tahun (Kej. 11:12-13), Selah hidup selama 433 tahun (Kej. ll: 14-15), Eber hidup selama 464 tahun (Kej. ll:16-17). Peleg hidup selama 239 tahun (Kej. ll:18-19), Rehu hidup selama 239 tahun (Kej.11: 22-21), Serug hidup selama 230 tahun (Kej. 11: 24-25), Sara hidup selama 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael hidup selama 137 tahun (Kej. 25:17), Nahor hidup selama 148 tahun (Kej. ll: 24-25), Yakub hidup selama 147 tahun (Kej. 47: 28), Lewi hidup selama 137 tahun (Kej. 6:15), Kehat hidup selama 133 tahun (Kej. 6:19), Harun hidup selama 123 tahun (BH 33:39), Ayub hidup selama 140 tahun (Ayub. 42: 16-17).

  28. Tuhan menyesal atau tidak ?
  a. Tuhan tidak punya sifat menyesal (I Samuel 15:29, Bilangan 23:19).
  b. Tuhan menyesal dan pilu hati karena telah menciptakan manusia yang akhimya cenderung berbuatjahat di muka bumi (Kejadian 6:5-6). Tuhan menyesal karena telah Saul sabagai raja di Israel (I Samuel IS: 10-11, 35). Tuhan menyesal setelah mengacungkan tangan ke Yerusalem (II Samuel 24:16).Tuhan menyesal karena telah merancang malapetaka (Yeremia, 26:3, Yeremia 42:10, Keluaran 32: 14).

  29. Tuhan bisa dilihat atau tidak ?
  a. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar (Yohanes 5: 37,I Timotius 1:17, I Timotius 6:16, Keluaran 33: 20, I Yohanes 4:12).
  b. Tuhan bisa dihhat dengan mata kepala (Keluaran 33:11), Kejadian 18:1, Yohanes 5:37), Keluaran 33:20; I Timotius 6:16, I Timotius 1: 17,I Yohanes 4:12, Kejadian 26:24).
  c. Tuhan kelihatan kaki-Nya (Keluaran 24:9-10).
  d. Tuhan kelihatan sedang duduk (Yesaya 6:1).
  e. Tuhan bias dilihat dari jauh(Yeremia 31:3).

  Sebenarnya masih ada ratusan lagi daftar kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Tapi karena keterbatasan ruang muat, maka dalam indeks ini dicukupkan sampai disini daftar ayat kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Untuk selengkapnya baca buku “Fakta Dan Data Kepalsuan Alkitab (Bibel)” yang akan segera terbit.

  Kontradiksi Perjanjian Baru :

  Silsilah Yesus dalam Alkitab bisa dilihat di dua kitab Injil yaitu Injil Matius 1:1-17 dan Injil Lukas 3: 23-38. sementara injil Markus dan Injil Yohanes diam seribu bahasa tak tahu menahu tentang silsilah Yesus.

  1. Siapakah leluhur Yesus dari Adam sampai dengan Abraham?
  a. Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham.
  b. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan inspirasi Yesus kepada Matius ? Apakah Tuhan pilih kasih terhadap Lukas ? Padahal Lukas termasuk dalam daftar murid Yesus di Injil Matius 10:2-4.

  2. Berapa nama silsilah dari Abraham sampai dengan Daud ?
  a. Lukas mencatat 15 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
  b. Matius hanya mencatat 14 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

  3. Dalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud, siapakah anak Hezron?
  a. Anak Hezron adalah Arni (Lukas 3: 33).
  b. Anak Hezron adalah Ram (Matius 1: 3).

  4. Berapa nama silsilah Daud sampai dengan Yesus ?
  a. Lukas mencatat 43 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
  b. Matius hanya mencatat 28 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

  5. Siapakah kakek Yesus ?
  a. Yakub (Matius 1:6).
  b. Eli (Lukas 3:31).

  6. Siapakah anak daud yang menurunkan Yesus ?
  a. Salomo (Matius 1: 6).
  b. Natan (Lukas 3:31).

  7. Yesus memasuki Yerusalem naik apa ?
  a. Seekor keledai (Markus ll:7; Lukas 19:35).
  b. Seekor keledai betina dan seekor keledai (Matius 21:7).

  8. Ketika Yesus bertemu Yalrus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati?
  a. Ya! Sudah mati! (Matius 9:18).
  b. Belum mati! Masih sakit dan hampir! (Markus 5: 23).

  9. Bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam pedalanan ?
  a. Ya, boleh ! (Markus 6: 7-9).
  b. Tidak, tidak boleh!! (Matius 10: 9- 1 0, Lukas 9: 1-3).

  10. Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah ?
  a. Tidak benar (Yohanes 5: 31).
  b. Benar (Yohanes 8:14).

  11. Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yerikho?
  a. Dua orang buta (Matius 20:29-30).
  b. Hanya satu orang buta saja (Markus 10:46).

  12. Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan ?
  a. Di Gedara (Matius 8:28).
  b. Di Gerasa (Markus 5:1-2).

  13. Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemui Yesus ?
  a. Ada 2 orang (Matius 8:28).
  b. Hanya 1 orang saja (Markus 5: 1-2).

  14. Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus ?
  a. Salam Rabi (Matius 26: 49).
  b. Rabi (Markus 14: 45),
  c. Yudas tidak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22:47).

  15. Ketika Yesus berjalan di atas air, bagaimana respon para muridnya ?
  a. Mereka menyembah Yesus (Matius 14:33).
  b. Mereka tercengang dan bingung (Markus 6:51-52).

  16. Jam berapa Yesus disalibkan ?
  a. Jam sembilan (Markus 15:25).
  b. Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19:14).

  17. Yesus membawa damai dan keselematan atau onar ?
  a. Yesus menyelamatkan dunia (Matius 5:9, Yohanes 3:17, Yohanes 10:34-36).
  b. Yesus membawa onar, pedang dan kekacauan keluarga (Matius 10: 34-36).

  18. Apa hukumnya bersunat ?
  a. Sunat itu wajib (Kejadian 17:10-14, 17:14, Kejadian 21:4). Yesus tidak membatalkan sunat, (Matius 5: 17-20, Lirkas 2:21). Yesusjuga disunat (lukas 2: 21). Dan orang yang tidak disunat, tidak dapat diselamatkan (Kisah Para Rasul IS: 1-2).
  b. Kata Paulus, sunat tidak wajib, tidak berguna dan tidak penting (Galatia 5:6, I Korintus 7:18-19).
  19. Bolehkah makan babi ?
  a. Babi haram dimakan (Ulangan 14:8, Imamat 11:7, Yesaya 66:17).
  b. Kata Paulus, semua daging binatang halal dimakan, tidak ada yang haram (I Korintus 6: 12, I Korintus 10:25, Kolose 2:16, I Timotius 4-5, Roma 14:17).

  20. Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga ?
  a. Tidak ada! Hanya Yesus saja yang pemah naik ke sorga (Yohanes 3: 13).
  b. Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5: 24, II Raja-raja 2. 1 1).

  AYAT-AYAT TUHAN YANG RAGU-RAGU :

  Tuhan ragu-ragu dalam ispirasi wahyu-Nya, sehingga memakai kata dugaan “kira-kira”.

  Kira-kira jam 3 malam (Matius 14:25, Markus 6:48), kira-kira jam 3 (Matius 27:46), Kira-kira jam 3 petang (Kisah Para Rasul 10: 3) . Kira-kira jam 4 (Yohanes 1:39), Kira-kira jam 5 petang (Matius 20:6), Kira-kira jam 5 (Matius 20:9), Kirakira jam 9 (Kisah Para Rasul 23:23),

  Kira-kira jam 9 pagi (Matius 20:3), Kira-kira jam 12 (Lukas 23:44, Yohanes 19:14), (irakira pukul 12 (Matius 20:5, Yohanes 4: 6, Kisah Para Rasul 10:9), Kira-kira 2 jam (Kisah Para Rasul 19:34), Kira-kira 3 jam (Kisah Para Rasul 5:7).

  Kira-kira 12 orang (Kisah Para Rasul 19:7), Kira kira 20 orang (I Samuel 14:14), 1 Samuel 25:13, I Raja-raja 22:6, Kisah Para Rasul 5:36), kira-kira 600 orang (1 Samuel 14: 2,1 Samuel 23:13).

  Kira-kira 1000 orang (Yudas 9:49), kira-kira dua atau tiga ribu orang (Yosua 7:3), kira-kira 3000 orang (Yosua 7: 4, Yudas 16:27), kira-kira 3000 jiwa (Kisah Para Rasul 2: 41), kira-kira 4000 orang (1 Samuel 4:2, Markus 8:9), kira-kira 5000 orang (Yosua 8:12), kira-kira 5000 laki-laki (Matius 14:21, Lukas 9:14, Yohanes 6:10, Kisah Para Rasul 4: 4).

  Kira-kira 10.000 orang (Yudas 3:29), kira-kira lima belas ribu orang (Yudas 8:10), kira-kira 40.000 orang (Yosua 4:13).

  Kira-kira 8 hari (Lukas 9: 28), kira-kira 10 hari (1 Samuel 25: 38), Kira-kira 3 bulan (Kejadian 38: 24. Lukas 1: 56), kirakira 12 tahun (Lukas 8: 42), kira-kira 30 tahun (Lukas 3: 23), kira-kira 100 tahun (Roma 4: 19), kira-kira 450 tahun (Kisah Para Rasul 13: 20).

  Kira-kira 50 kati (Yohanes 19: 39), kira-kira 200 hasta (Yohanes 21: 8), kira-kira 2000 ekor babi (Markus 5: 13), kirakira 2 mil (Yohanes 11: 18).

  KESAKSIAN PARA TEOLOG KRISTEN :

  1. Dr.G.C Van Niftrik dan Dr. B.J Bolland :
  “Kita tidak usah malu-malu, bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab; kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan; tahun dan fakta. Dan tak perlu kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya, isi Alkitab telah disampaikan kepada kita, sehingga kita akan dapat berkata: “Dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi di dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuknya yang asli, telah datang kepada kita dengan perantaraan manusia” (Dogmatika Masa Kini, BPK Jakarta,1967, hal 298).

  2. Dr. Mr D.C Mulder:
  “Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya ? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kita suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur ……. Oleh karena itu tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan mazmur-mazmur itu (atau orang-orang yang hidup lebih kemudian) memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai pengarang mazmur-mazmur. Dengan kata lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat” (Pembimbing ke Dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205).

  3. Dr. Welter Lempp;
  “Susunan semesta alam diuraikan dalam Kitab Kejadian I tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan modern” (Tafsiran Kejadian, hal 58). “Pandangan Kejadian I dan seluruh Alkitab tentang susunan semesta alam adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel. Pandangan itu sudah ketinggalan jaman” (Tafsiran Kejadian, hal, 65).

  4. Dr. R. Soedarmo:
  “Dengan pandangan bahwa Kitab Suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci denganbentuk sekarang masih dapat diperbaiki” (Ikhtisar Dogamtika, BPK Jakarta, 1965 hal. 47). “Di dalam Perjanjian Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan antara lain Surat Wahyu dan Yakobus yang disebut surat Jeram” (Ikhtisar Dogmatika, BPK Jakarta, 1965 hal. 49).

  SOLUSI AKHIR

  Karena Alkitab (Bibel) sudah terbukti kepalsuannya, maka seharusnya kita berpaling dari Alkitab (Bibel). Carilah kitab suci yang sudah teruji keasliannya sepanjang zaman. Ciri-ciri kitab suci tersebut adalah:

  1. Keotentikannya dijamin langsung oleh Tuhan.
  2. Masih ada bahasa ashnya sesuai dengan sewaktu kitab suci tersebut diturunkan kepada nabi yang menerimanya.
  3. Mudah dihafal karena Tuhan memberikan kemudahan bagi umat-Nya untuk menghafalkan wahyunya.
  4. Umat yang meyakininya banyak yang hafal kitab suci tersebut diluar kepala.
  5. Tidak mengandung pornografi.
  6. Tidak ada kontradiksi antar ayat.
  7. Relevan sepanjang zaman.

 38. manawir says:

  Untuk saudaraku yang kristen….pelajarilah apa yang telah di tulis mantan kristen diblog ini itu makin jelas dan bandingkanlah ayat-ayat tersebut….cuma itu yang dapat saya sampaikan daripada saling mengejek dan mengumpat yang tak tentu ujung pangkalnya dan tidak ada penyelesaian….semoga saudaraku umat kristiani mendapat hidayah dan dibukakan pintu hatimu olehNya. Dan kajilah secara mendalam…. klo saran ku ini tidak diterima tidak apa2 karena aku masih mencintai saudara-saudara! Dari sameone

 39. orang kecil says:

  halo temen2,

  Tuhan bekerja masing2 dalam setiap kita, Dia Allah yang hidup yang tidak bisa dibatasi agama apapun.
  bukan agama yang menjamin kita selamat, jadi buat apa diributkan.

  Kalopun kita selamat itu karena kasih karunia dari yang di Atas. Kejarlah yang baik jauhilah yang jahat. Jauhkanlah perdebatan2 yang tidak membangun, Bangunlah apa yang baik dalam hidup orang lain, CArilah Tuhan dengan sungguh2 karena Dia adalah Tuhan yang tidak jauh dari manusia yang bersungguh hati terhadap Dia

  “Karena mata TUHAN menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.”

  Dari orang kecil

 40. RICHARDLIONHEART says:

  haahhh..ha…ha…..ha……, si muslim buka2 alkitab hanya untuk cari kesalahan2 yang sebenarnya tidak perlu diributkan. please, muslim idiot….., jangan buka2 alkitab dan memberi penafsiran melenceng tentangnya. Saya mau tantang muslim2 yang sok pintar ini, but with one condition…:
  yakni apakah you menguasai betul dengan baik akan tata bahasa Yunani,Aramaic ( ini untuk pendalaman teks2 Perjanjian baru) dan tata bahas Ibrani ( lha yang ini untuk pendalaman Teks2 Perjanjian lama).

  kalo gak, malas ahhh……, jadinya gua ikut2an ketularan goblok n’tar.
  semua perbedaan2 yang you tulis di atas tue sebenarnya sumbernya dari analisis kritis para orientalis eropa dan Amerika yang mencoba merobohkan ke Kristenan. Kumpulan dari kritik2 yang dilemparkan ke publik antara tahun 1800-an hingga tahun 1970-an. Kemudian di copy paste oleh para ulama muslim, yang paling terkenal adalah deedat Ahmed( tragis, si Ahmadiyah dari durban- Afsel mengalami stroke dan mulutnya gak bisa ngoceh lagi selama 6 tahun sebelum akhirnya nyawanya dicabut oleh Kristus. Selama 6 tahun, doi hanya bisa tergolek lemah di ranjangnya sambil berlinang air mata.Mungkin ini akibat dari aksi2nya yang keterlaluan selama bertahun-tahun mengolok-olok keKristenan. S’moga Allah mengampuni Deedat ). Kemudian dilanjutkan pada periobe 80an hingga sekarang. Dengan organisasi JESUS SEMINAR yang dipelopori oleh Robert Funk. Di tambahi dengan munculnya thesis-thesis liar yang digali dari kisah “Dongeng sebelum Tidur” yang dimotori oleh tabor, Barbara Thiering, dan masih banyak lagi.
  Tetapi benarlah kata pepatah : “…bahwa alkitab bisa membela dirinya sendiri..”. Jesus Seminar mulai rontok. Para anggota-anggotanya terjebak dalam teori2 mereka sendiri. Bahkan satu-per satu mengundurkan diri dari Jesus Seminar.Sedangkan Tabor, thiering dkk malah begitu mudah dirobohkan teorinya. Walaupun, khususnya, Barb. Thiering menggunakan naskah Qumran-laut mati sebagai rujukannya.

  SECARA GARIS BESAR
  Mengenai perbedaan2 ayat alkitab di atas, sebenarnya gak sulit kok mencarinya. Bahkan kalo perlu gua tambahin !!!!!!
  Kenapa gak sulit..???, karena dalam satu perikop pasal2 alkitab maka akan dapat di baca dibawah (dalam teks yang sangat kecil) bahwa perikop ini juga terdapat dalam buku kitab yang lain. Misal; sebuah perikop dalam buku TAWARIKH akan kita lihat pula perikop yang sama dalam buku SAMUEL. atau perikop dalam buku IMAMAT akan tertulis pula kisah yang sama dalam Perikop yang ada dalam buku ULANGAN. dan lain2…
  Dan semua perulangan itu; entah dalam hal yang bersifat BERITA, JUMLAH, AJARAN, dsb tersebut tentulah sudah demikian mudah diketahui oleh PARA PENYALIN (bukan penulis, ingat ituu!!!) dari masa ke masa, dari abad ke abad. Mereka bisa saja menyesuaikan antara satu perikop dengan yang lain, dibuat selaras sehingga terkesan tidak ada pertentangan didalamnya. Tetapi mereka tidak melakukan itu, hingga saat inipun ALKITAB masih tetap sama dalam hal inti…..sory, lebih tepatnya hakiki ajaran.
  mengapa mereka tidak melakukan itu??? jawabnya mudah.
  Yaitu karena MEMANG DEMIKIANLAH YANG TERTULIS DALAM ALKITAB..!!!!! dari kacamata anda, anda melihat ini sebagai pertentangan. Tetapi dari kacamata saya, justru disinilah letak keaslian ALKITAB. Bahkan kitab2 non kanonik (yang tidak diakui), bahkan yang bersifat Heresy sekalipun masih diperbolehkan untuk dibaca dan dipelajari
  dan masih ada naskah aslinya.
  Apa mau dibahas satu persatu??? boleehhh……, asal penuhi syarat2 dari gua di atas. Enak aja maen tanya..!!!
  buktikan, kamu itu Pintar atau sok pintar heeh…???
  Yahudi yang terkenal jenius aja sombongnya gak kaya loe2 pada hai mohammedism!!!! mau robohkan keKristenan???, ngalahin Yahudi yang segelintir itu aja gak bisa. Hwaa..kakk…kakkkk…kakkk……., ke fanatikan kalian membuat perutku mulas neehhh…..

  Maaf, ada satu point penting dalam hal ini. Khusunya dengan umat islam. Saya kasih himbauan (bukan nasehat), bahwa JANGAN SEKALI-KALI MENYAMAKAN KONSEPSI PEWAHYUAN DALAM ALKITAB dengan ALQURAN. KONSEPSI pewahyuan diantara kita sangat berbeda.., PAHAMI itu !!!….,
  Renungkanlah kamu pengikut mohammedism, mengapa dalam buku kami disebut ALKITAB dan orang2 yang mengimaninya disebut AHLIKITAB ?????

  kalo bagi saya sendiri sih gak sulit kok untuk menerima ALKITAB dan menolak alquran. Untuk brow kristen semua.., buka saja lembar pertama ALKITAB setelah halaman daftar isi. Di situ you tertulis gede2 kata2 PERJANJIAN LAMA. kemudian loncat ke bagian akhir perjanjian lama, ke kitab maleakhi halaman paling akhir. lantas balik halaman akhir kitab maleakhi itu, dan akan terlihat sebuah halaman kosong yang hanya bertuliskan judul dengan huruf2 yang gede yaitu tulisan PERJANJIAN BARU. and than.., loncat lagi ke halaman paling belakang, ayat terakhir dari kitab wahyu. di mana keseluruhan ALKITAB telah ditutup dengan kata2 ..AMIN. yang berarti YAKIN. So.., it’s finish. tidak ada lagi kitab lain setelah itu…
  So, pandangan gua tentang alquran tegas.., walaupun ada cerita2 yang bagus2 atau yang jelek2 tentang Isa dan orasng2 Nasrani, bahwa ni kitab adalah Heresy…., Heresy and heresy…, sekali lagi tetep heresy…
  Dan gua tunggu nih sekarang, kritikan yang murni dari penyelidikan dunia muslim sendiri terhadap keKristenan. Jangan maen copy paste aja dari hasil kerja keras orang. Malesss……. gua, capeee…….,
  Bisa aja sih gua ambilin contoh dari pertentangan2 dalam alquran ( terus terang lebih banyak) atau gua tanyain tentang ratusan ayat yang telah dimansokh-kan (dimusnahkan) dalam alquran. Tetapi sekali lagi, maless……….., bikin debat ini tidak mengarah langsung ke essensinya dan hanya berputar-putar di situ saja.

  bagi brothers christian semuanya, terutama yang juga mencounter ayat dengan ayat pada forum ini, aku tekankan bahwa menguasai dan menghapal Alkitab itu mudah, sangat mudah ( Dan si mokoginta harus tahu, di setiap agama (gak peduli islam-kristen) tentu ada manusia2 yang secara lisan bisa menghapal kitabnya masing2). Tetapi ya itu.., secara LISAN SAJA. Namun yang terpenting, apakah kita sudah menjadi, seperti yang tertulis dalam INJIL “…Para pelaku-pelaku firman..”.??? (James 1:22)

 41. orang says:

  @ RICHARDLIONHEART

  halah gak usah ngelak deh klo jelas-jelas bible itu gak ada lagi yang pure asli (100%)

  gak usah menghibur diri deh!!!!!!!!!!!!!!

  gw liat kyknya elo gak bisa nalar lagi ya!!!!!!????????

  semoga Allah SWT membukakan pikiranmu!

  Hadakallah

 42. RICHARDLIONHEART says:

  he orang..( apa keledai..????) yang ngelak tu loe apa gue hahhh…???? wakaakk….kaakkk….kakkkk……., comment loe kayaknya mencerminkan rasa frustasi loe……, akhirnya nama AwLOOHH SWT dibawa-bawa…..huaaa..haa…ha……..haa…..

 43. orang says:

  @RICHARDLIONHEART

  kayaknya loe deh yang frustasi!

  jelas-jelas loe yang ngelak!

  sampe-sampe ngatain gue keledai????????????

  he………he………..he……………

  itu ajaran cinta kasih dari paulus elo? ha?

  yah namanya juga orang kafir! pasti munafik!

 44. RICHARDLIONHEART says:

  weee…….., udah keledai…., kafir lagi……….,
  or jangan2 loe kambing hee….., jenggot loe tuhh……..waa…kakkk….kaaakkk………kakkkkk……………..

 45. orang says:

  yah………keliatan deh!

  itu ajaran cinta kasih dari paulus elo ya?

  ha…………ha……………..ha………………..

  kan udah gw bilang

  gak usah menhibur diri deh……………….

  kayaknya loe udah kebakaran jenggot ya!!!?????????

  kasian deh loe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • penegak justice says:

   yg jelas artinya KRISTEN adalah organisasi yahudi
   emangnya Isa al masih prnah menyebarkan agama.! ha
   dasar kristiner goblok……….
   1 lagi yesus bukan tuhan…………..

 46. orang says:

  yang susah itu eloe………..!!!!!!!!

  karena susah menerima kebenaran……..

  emang loe kira gw jenggotan???

  kasian deh! jelas-jelas yesus itu bukan Tuhan, masih aja ngeyel!

  dasar gak mau mengakui kebenaran!

  jangan munafik dong!!!

 47. orang says:

  Nabi Muhammad SAW. bukan mahmed?

 48. Rius says:

  YESUS dan Muhammad SAW, apakah anda pernah melihatnya???????

  YESUS dan Muhammad SAW, mengajarkan tentang ketidakbaikan / keburukan???

  ANDA PUNYA AGAMA???????????

  Jadi masalah seperti ini tak usah dibahas lagi tetapi kembali kepada kepribadian kita masing-masing atau kepercayaan kita masing-masing.

 49. tri says:

  Tw ni c richrd msh ku2h z,,,
  Bagi kami muslim, isa itu adlah seorang nabi,,,
  tapi bgi klian isa itu adlh Tuhan,,

  klian blg Allah itu mnjlma mnjdi mnusia ( yesus),,
  duu,,,,g da krjaan lain pa Tuhan pk jd mnsia..

  sbnrnya yg kledai tu sp c…..pas di salib knp dia g nglawan,,,ms Tuhan klh sm cptaannya,, gmn c…….??

  w mw tnya ma u lion, Qt lgsg k akar na z d, jgn ngomongn bntutnya,Qt dbat lgsg k soal Pencpta u/kristen n pencpta w n My brother/muslim…
  jwb yee jgn byk ngmong n nglor ngidul. ok bro ::

  1. cb u sbutin 1 ayat z di kitb u yg mnytkn klo yesus tu Tuhan, like : ” Aku yesus adlah Tuhan ato ank Allah, mk Sembh lh aku.

  2. sebnrnya Tuhan u tu siapa c,, u plih slh 1 :
  1. yesus
  2. Allah, atau
  3. Bapak u yg di surga..atau..
  4. roh kudus

  3. di agama u blg klo yesus di salib untuk mnebus dosa umt mnusia,,, ok mnbus dosa nya untuk mnusianya bnr,, tapi dia mnebus dosanya ke siapa..???!!!
  kn kata klian dia tu tuhan bro yg klian smbah..pa ada TUhan yg laen yupz……??

  u jwb yg 3 ni z dlu d..INGAT…!!! JGN MGLIHKAN PERHATIAN YUP..
  _ JGN blg jg pk kncing di clana..(mang u bka laundry y..)
  _ klo mang u pencnta yesus, apa u rjin k greja g.???
  klo mang u rjin ,,u tnyain tu pertnyaan w nmr 1 k pndeta u..
  _ klo u msh sk nglor ngidul tntg mnjwb pertnyaan w di atas..brti u bkn kristen sjati bro,, u cm org yg yg pntr mnas2in n mmprovokator Qt smua di sni bro..

  “sEKALI LGI.. Qt OMONGIN DLU “AKARNYA”,, JGN BATANG,DAUN ATAU RNTINGNYA DLU D..OK !!”

  peace….bwt Smw rkyt INDONESIA TERcinta

 50. Anton Gurning says:

  Aku Setuju Dengan Saudara One’s Mungkin Itulah Jalan Satu2x Untuk Menennagkan Masalah Ini

  PEACE……………!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s